Finanstilsynsloven

Finansdepartementet

Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)

Tilsyn etter denne lov føres med virksomheter som definert under punkt 1-22 i lovens §1. Tilsynet føres av Finanstilsynet.

Se loven på lovdata.no