FishEx gis tillatelse til å drive autorisert markedsplass

FishEx ASA gis tillatelse til å drive autorisert markedsplass, jf. børsloven § 1-3 første ledd. Tillatelsen begrenses til virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med fisk og/eller sjømat som underliggende vare.

FishEx ASA

Sjøgaten 39

9008 Tromsø

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3615 FM ToM

02.03.2007

 

Søknad om tillatelse til drift av autorisert markedsplass for FishEx ASA

 

Det vises til søknad i brev 7. juli og 16. oktober 2006, samt Kredittilsynets tilrådning i saken i brev 21. november 2006 og 16. januar 2007.

 

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet FishEx ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass, jf. børsloven § 1-3 første ledd. Tillatelsen begrenses til virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med fisk og/eller sjømat som underliggende vare. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 

-                    FishEx ASA skal holde Kredittilsynet løpende orientert om utviklingen i den ansvarlige kapital. Kredittilsynet skal til enhver tid kunne stille krav til størrelsen på den autoriserte markedsplassens ansvarlige kapital og hva denne kapitalen kan bestå i.

-                    FishEX ASA skal innen tre måneder etter at konsesjonen er tatt i bruk utarbeide egne instrukser for markedsovervåkningen.

-                    FishEX ASA skal innen tre måneder etter at konsesjonen er tatt i bruk sørge for forsvarlig internkontroll i tråd med prinsippene for internkontroll.

 

For ordens skyld nevnes at lovreglene som regulerer den planlagte virksomheten i FishEx ASA for tiden er under revisjon, og at virksomheten vil måtte oppfylle eventuelle nye regler som blir fastsatt.

 

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:          Kredittilsynet