FN-studie om vold mot barn

FN-studie om vold mot barn

02.01.07

Siden 2003 har det i FN-regi blitt jobbet med en studie om vold mot barn. Rapporten om studien ble lagt frem i New York 11. oktober 2006. Rapporten konkluderer at det utøves vold mot barn i alle land, i alle samfunnslag og at dette ofte foregår i det skjulte. Videre etterlyses mer forskning på dette området. Etter FNs barnekonvensjon har stater en plikt til å verne barn mot alle former for vold, men det er langt igjen før dette blir en realitet.

Bakgrunn

Etter initiativ fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, UNICEF og Verdens Helseorganisasjon, vedtok FNs generalforsamling i 2002 at det skulle gjennomføres en verdensomspennende studie av vold mot barn. Studien har vært ledet av FNs uavhengige ekspert professor Paulo S. Pinheiro. Han sendte ut et spørreskjema til alle lands regjeringer, og mottok over 130 svar – blant annet fra Norge. Det har også vært arrangert regionale og nasjonale konsultasjonsmøter, temamøter med eksperter og feltstudier. Barn og unge har blitt direkte involverte i prosessen på en unik måte. Norske NGOer, spesielt Redd Barna, men også Plan og Forum for Barnekonvensjonen, har engasjert seg sterkt i prosessen.

Rapportens innhold

FN-rapporten er handlingsorientert og inneholder en rekke overordnede anbefalinger som statene oppfordres til å gjennomføre innen fastsatte tidsrammer. Den foreslår en rekke konkrete tiltak for å forebygge og respondere på vold i fem ”normale” settinger:

  1. hjem og familie
  2. skoler og utdanningsinstitusjoner
  3. omsorgs- og rettssystemene
  4. arbeidslivet og
  5. nærmiljøet (”community”).

Den avgrenser mot vold mot barn i væpnede konflikter siden det allerede er utarbeidet en FN-rapport om dette (Machel-rapporten fra 1996). Rapporten fastholder at vold mot barn er et globalt fenomen som er underrapportert og fortiet. Vold mot barn er i stor grad skjult. Dette er brudd på menneskerettigheter, det involverer barns helse og beskyttelse. Denne fortiede menneskerettighetskrisen rammer barn i alle samfunnslag og i alle deler av verden. Se lenke nedenfor til ”Key messages”.

Rapportens anbefalinger

Anbefalingene er i første rekke rettet mot offentlige myndigheter på nasjonalt nivå – inkludert overnasjonalt samarbeid. Anbefalingene berører også bl.a. myndigheter på landsdels- og kommunalt nivå, profesjonsforeninger, forskningsinstitusjoner, fagforeninger, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, foreldre og barn. I tillegg er det anbefalinger om internasjonal oppfølging, bl.a. at det opprettes en spesialrepresentant (”Special Representative”) til å følge opp arbeidet for å bekjempe vold mot barn. Det er imidlertid ikke enighet om dette forslaget.

Norges rolle

Norge har gitt betydelig økonomisk støtte til arbeidet. Norge har også i sine innlegg i FNs generalforsamling, i øvrig mr-sammenheng i FN og i UNICEF understreket viktigheten av temaet. Vi har også tilrettelagt for en serie uformelle møter mellom ekspert Pinheiro og land fra ulike regioner og derved bidratt til opprettholdelse av interesse for saken. Pinheiro var bl.a. i Norge i mai i år. I tillegg har norske frivillige organisasjoner vært sterkt engasjert og har nå forventninger om at anbefalingene følges opp. Nasjonalt har Barne- og likestillingsdepartementet koordinert det norske svaret til Pinheiros spørreundersøkelse og har presentert flere tiltak for å bedre barns situasjon i Norge.

Lanseringen i New York 11. oktober

Pinheiros rapport ble lagt fram for FNs generalforsamling 11. oktober 2006. Det ble også lagt fram en bok om studiens funn og anbefalinger, samt mer ”barnevennlige” versjoner av rapporten. Ved lanseringen i NY 11. og 12. oktober holdt HKH Kronprins Haakon det norske innlegget. Han deltok også i en dialog med barn og unge, samt en mottagelse som Norge arrangerte sammen med UNICEF.

Markeringen i Norge 11. oktober

Parallelt med at rapporten ble presentert for FN, var det mange land, inkludert Norge, som hadde nasjonale markeringer for å sette temaet vold mot barn på dagsorden. På kort sikt var målsettingen med markeringen å skape medieoppmerksomhet, men den skulle også være begynnelsen på et langsiktig arbeid. I dialog med frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer vil norske myndigheter nå vurdere hva som kan gjøres bedre. Det gjelder både norske forhold og norsk bistand for å bekjempe vold mot barn i andre land. Markeringen var et samarrangement mellom Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Utenriksdepartementet (UD) med fokus på norske forhold. Statssekretær Raymond Johansen deltok på vegne av UD.

Lenker: