Folkefinans AS gis tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak og kredittforetak

Departementet har 13. september 2007 gitt Folkefinans AS tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak og kredittforetak. Tillatelsen er gitt iht. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 første ledd.

Folkefinans AS

Postboks 1853 Vika

0123 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/2346 FM MaI

13.09.2007

 

Folkefinans AS – tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak og kredittforetak


Det vises til søknad til Kredittilsynet 13. mars 2007 om tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak og kredittforetak, til senere korrespondanse mellom Folkefinans AS og Kredittilsynet, og til Kredittilsynets tilrådning i saken 30. april 2007.

 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 første ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457 Folkefinans AS (Folkia AS etter eventuell navneendring) tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak og kredittforetak.

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

  • Folkefinans AS kan ikke starte opp virksomheten før foretaket har en innbetalt aksjekapital på et beløp i norske kroner som svarer til 5 millioner euro, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-5. 
  • Foretakets vedtekter skal være godkjent av Kredittilsynet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1988 og delegasjonsvedtak 19. mars 1998.  

Finansdepartementet samtykker med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd tredje punktum, jf. kgl.res. 15. juni 1990 nr. 453 i at Folkefinans AS ikke skal ha representantskap. Finansdepartementet forutsetter at Folkefinans AS’ styre sammensettes etter de regler som gjelder for representantskapet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 tredje ledd.

 

Departementet har lagt til grunn at Folkefinans AS’ aksjonærer hver skal eie mindre enn 10 prosent av selskapet. Departementet gjør oppmerksom på at erverv av kvalifisert eierandel bare kan skje i henhold til tillatelse gitt av Kongen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-2. Departementet minner for øvrig om reglene om informasjon til lånekunder og reglene om identitetskontroll for å motvirke hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og terrorfinansiering.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (ref. 07/2760)