Forbrukerforsikring AS gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Forbrukerforsikring AS
Postboks 1870 Vika
0124 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2051 FM IF

13.10.2005

Tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet – Forbrukerforsikring AS

Vi viser til søknad om konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og etablering av Forbrukerforsikring AS datert 23. juni 2005 og Kredittilsynets tilrådning datert 19. september 2005.

Med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 gir Finansdepartementet Forbrukerforsikring AS tillatelse til å drive skadeforsikring innen klasse 17, rettshjelpforsikring, jf § 2 i forskrift 18. september 1995 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder regnet fra datoen på dette brevet.

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for virksomheten:

  • Forbrukerforsikring AS må sørge for avtalemessig mulighet og tilstrekkelig egenkompetanse til å kunne føre effektiv kontroll med den utkontrakterte delen av virksomheten
  • Avtaler om utkontraktering må være skriftlige og inneholde klausuler som gir adgang til å si opp avtalene med kort oppsigelsestid dersom det skulle vise seg at Forbrukerforsikring AS’ virksomhet i praksis ikke drives forsvarlig gjennom avtalen, eller dersom Kredittilsynets tilsyn med den samlede virksomhet vanskeliggjøres.
  • Forbrukerforsikring AS må ha en ansvarlig kapital på minst 57,6 millioner kroner ved oppstart av virksomheten.
  • Dersom selskapet vil komme i en situasjon hvor en eller flere av eierne av selskapet vil komme til å oppnå kvalifisert eierandel(er), jf. forsvl. § 2-1, jf fil. § 2-3 med forskrift, vil Forbrukerforsikring måtte innhente konsesjonsmyndighetens tillatelse.
  • Vedtektene til Forbrukerforsikring AS skal godkjennes av Kredittilsynet før selskapet kan starte virksomheten.
  • Forbrukerforsikring AS skal gi melding om og bekrefte at ett av de valgte medlemmene i kontrollkomiteen tilfredsstiller de krav som stilles etter domstolloven § 54 annet ledd.
  • Selskapet kan ikke starte virksomheten før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt Forbrukerforsikring AS’ styremedlemmer anses som egnet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet