Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner

Utredning på oppdrag av Kulturdepartementet

I denne utredningen presenteres funn fra kartlegging av tippemidlers andel av samlede driftsinntekter hos mottakende organisasjoner.

Videre beskrives aktiviteter som i dag er finansiert av midler over tippenøkkel øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Begrepet "humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner" diskuteres og det foreslås en avgrensning av dette. Til sist skisseres ulike modeller for fordeling av midler over til samfunnsnyttige og humanitære formål fra Norsk Tippings overskudd.

Utredningen "Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner" (.pdf)