Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Det tilrås med dette opprettelse av 26 nye skogreservater i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold. Tilrådingen omfatter forslag om utvidelse av 9 eksisterende naturreservater. Tilrådingen omfatter ca 68,6 km2 nytt verneareal, hvorav ca 35,9 km2 er produktiv skog.