Høring Forlengelse av midlertidige unntak fra fraværsreglene

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om videreføring av de midlertidige forskriftsbestemmelser om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–2021. Departementet foreslår at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår. Det foreslås også at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde i samme periode. Dette gjelder dokumentasjonskravet både i reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole og i reglene om fraværsføring for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding. De midlertidige reglene foreslås videreført tilsvarende for skoler som er godkjent etter friskoleloven, og de foreslås også videreført for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskoleloven. Departementet ber særlig om tilbakemelding på om det er behov for å videreføre unntaksregelen for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19. Høringsfrist: 27. oktober.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.10.2020

Vår ref.: 20/5203

Høring – Forlengelse av midlertidige unntak fra fraværsreglene

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om videreføring av de midlertidige forskriftsbestemmelser om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–2021.

Departementet foreslår at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår. Det foreslås også at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde i samme periode. Dette gjelder dokumentasjonskravet både i reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole og i reglene om fraværsføring for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding.

De midlertidige reglene foreslås videreført tilsvarende for skoler som er godkjent etter friskoleloven, og de foreslås også videreført for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskoleloven.

Det er etter departementets vurdering usikkert om det er behov for å videreføre unntaksregelen for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19. Departementet ber derfor særlig om tilbakemelding på dette forslaget.

De gjeldende, midlertidige reglene gjelder fravær fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020. På grunn av den særlige situasjonen sendes forslaget på høring med svært kort frist.

Høringsfristen er 27. oktober.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2772516

 

Med hilsen 


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                                 Gøril Liland Rongved
                                                                                seniorrådgiver

 • Abelia
 • Agder fylkeskommune
 • Barneombudet
 • Den norske legeforening
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
 • Faglig råd for design og håndverk
 • Faglig råd for elektrofag
 • Faglig råd for helse- og oppvekstfag
 • Faglig råd for medier og kommunikasjon
 • Faglig råd for naturbruk
 • Faglig råd for restaurant- og matfag
 • Faglig råd for service og samferdsel
 • Faglig råd for teknikk og industriell produksjon
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Utdanningsforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune