Forprosjekt om evaluering av den nye kommuneloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på et senere tidspunkt sikte på å evaluere den nye kommuneloven. Evalueringen skal blant annet undersøke om lovendringer får tilsiktet effekt.

Oxford Research har på oppdrag fra departementet laget et grunnlag for den senere evalueringen. Rapporten bygger på undersøkelser i ti kommuner med varierende størrelse, beliggenhet og styreform. I rapporten kan man lese en statusvurdering av situasjonen før den nye loven trådte i kraft. I tillegg gir rapporten også enkelte vurderinger av den nye loven.

Rapport: Forprosjekt for senere evaluering av ny kommunelov (pdf)