Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø

Rapport fra Asplan Viak

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som skal være en del av grunnlaget for departementets vurderinger av behovet for statlige planretningslinjer for helhetlig planlegging i kystnære sjøområder (SPR). Rapporten er en oppfølging av Meld.St. 18 (2016–2017) om bærekraftige byer og sterke distrikter. I stortingsmeldingen står det at regjeringen tar sikte på å utarbeide statlige planretningslinjer for kystnære sjøområder. Slike retningslinjer vil kunne gi signaler om samordning og avveiing mellom ulike interesser i kystsonen, gjennom regional, interkommunal og kommunal planlegging.

Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø (pdf)