Forskningsstrategi for 2016-2020

Et viktig grunnlag for departementets forskningsstrategi 2016-2020 er regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Strategien legger grunnlaget for departementets arbeid med forskning.

Forskningsinnsatsen skal bidra til å nå de tre målene for forskning, jf. Prop. 1 S (2015-2016):

  1. Langsiktig og målrettet kunnskapsoppbygging
  2. Høy kvalitet
  3. Gi godt grunnlag for politikkutvikling og forvaltning

 Disse grepene fremheves i strategien:

  • Brede kunnskapsstatuser skal ligge til grunn for videre forskningsinnsats og prioriteringer
  • Deltakelse i programmer via Norges forskningsråd skal vurderes ved behov for langsiktig kunnskapsoppbygging på forskningssvake områder.
  • Arbeide for å utvikle kvaliteten i kunnskaps- og kompetansemiljøer, blant annet gjennom evalueringer.
  • At kunnskap fra forskning er tilgjengelig for og brukes systematisk av departement, etater, kommuner og allmenheten.
  • Utviklingen og endringer på BLDs ansvarsområder skal følges blant annet gjennom forskning på registerdata, longitudinelle studier og levekårsundersøkelser.

Det skal også gjennomføres forskningsbaserte evalueringer av større tilskuddsordninger, reformer og tjenester. Forskningsprosjekter skal i større grad involvere flere fagdisipliner for bedre å vurdere den samlede effekten på politikkutviklingen. Utvikling av statistikken og indikatorene skal fortsette og kunnskap om effekten av ulike virkemidler og tiltak skal bygges opp.

Oppfølging av strategien vil bli konkretisert i de årlige budsjettproposisjonene, i meldinger og handlingsplaner, de årlige tildelingsbrevene til direktoratet, Norges forskningsråd og kunnskapsmiljøer.

BLDs forskningsstrategi 2016-2020