Forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Fastsatt av Finansdepartementet 1. februar 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) § 9 og lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 9-2a.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. februar 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) § 9 og lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 9-2a.

§ 1 Klagenemndens kompetanse

Revisor- og regnskapsklagenemnden er klageinstans for vedtak truffet av Finanstilsynet etter lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) §§ 3-1, 3-5, 9-1 og 9-2 og lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) §§ 4, 6, 7 og 8.

Klagenemnden kan i klagesak prøve alle sider av de vedtak som er gjenstand for klage.

§ 2 Sammensetning

Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på inntil tre år. Nemnden skal ha en leder og en nestleder, utpekt av departementet.

Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig og regnskapsførerfaglig kompetanse. Nemnden kan ikke sammensettes slik at personer som er oppdragsansvarlige revisorer eller regnskapsførere, eller som utfører arbeid for godkjent revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap, eller personer selskapet har samarbeidsavtale med, får et flertall av nemndens medlemmer.

Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

§ 3 Saksbehandling

For klagebehandlingen i nemnden gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI med de endringer og tillegg som følger av denne paragrafen.

Klagenemnden skal avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken. Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal behandles muntlig.

Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til å forklare seg direkte for klagenemnden.

Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i klagenemnden treffes av nemndens leder, eller etter lederens bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmene.

Finansdepartementet har omgjøringskompetanse etter forvaltningsloven.

§ 4 Godtgjørelse og dekning av utgifter

Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om nemndens sekretariat.

§ 5 Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne forskriften trer i kraft straks.

Klager som er kommet inn til behandling til departementet etter 1. juli 2011 overføres klagenemnden til behandling. Klager som er innkommet departementet før dette tidspunkt behandles og avgjøres av departementet.