Forskrift 12. mars 2018 om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

I

I forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

§ 3-1 nytt fjerde ledd skal lyde:

            Når det er utstedt felles salgsdokument etter § 8-15-1, kan transaksjonene registreres i leverandørspesifikasjonen over fakturautsteders konto.

Nåværende fjerde til sjette ledd, blir femte til syvende ledd.  

Nytt delkapittel 8-15 skal lyde:

            Delkapittel 8-15 Kraftbransjen

§ 8-15-1 Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

            Leverandører av nettjenester og elektrisk energi kan utstede felles salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument. For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. delkapittel 5-1, for hver av partenes omsetning.

§ 8-15-2 Kundespesifikasjon

            Når det er utstedt felles salgsdokument etter § 8-15-1, kan leverandører som ikke selv har utstedt salgsdokumentet, registrere transaksjonene i kundespesifikasjonen over fakturautsteders konto. 

 

II

Forskriften trer i kraft straks.