Forskrift 25.august 2005 om endring av forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. august 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 19 og 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 998/2003, vedtak 2003/803/EF, vedtak 2004/301/EF, vedtak 2004/539/EF, vedtak 2004/650/EF, vedtak 2004/693/EF, vedtak 2004/824/EF, vedtak 2004/839/EF, forordning (EF) nr. 425/2005 og vedtak 2005/91/EF).

I

I forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§19 og 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 998/2003, vedtak 2003/803/EF, vedtak 2004/301/EF, vedtak 2004/539/EF, vedtak 2004/650/EF, vedtak 2004/693/EF, vedtak 2004/824/EF, vedtak 2004/839/EF, forordning (EF) nr. 425/2005 og vedtak 2005/91/EF).

§ 3 nr. 3 skal lyde:

Pass: Dokument som gjør det mulig å tydelig identifisere kjæledyret, herunder de punktene som gjør det mulig å kontrollere dets status med hensyn til denne forskriften og som er utarbeidet i samsvar med vedtak 2003/803/EF.

§ 4 første ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg I nr. 10 (forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av direktiv 92/65/EØF, som endret ved forordning (EF) nr. 592/2004, vedtak 2004/539/EF, vedtak 2004/650/EF, forordning (EF) nr. 1994/2004, forordning (EF) nr. 2054/2004 og forordning (EF) nr. 425/2005), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 6 tredje ledd, første punktum skal lyde:

Ved innførsel til Norge fra tredjeland som er oppført på listen i vedlegg II del B seksjon 2 eller del C til forordning (EF) nr. 998/2003 skal veterinærsertifikatet nevnt i annet ledd være utarbeidet etter modellen vist i vedtak 2004/824/EF, jf. vedlegg B til denne forskriften.

§ 6 fjerde ledd, første punktum skal lyde:

Ved innførsel til Norge fra tredjeland som ikke er oppført på listen i vedlegg II del B seksjon 2 eller del C til forordning (EF) nr. 998/2003 skal veterinærsertifikatet nevnt i andre ledd være utarbeidet etter modellen vist i vedtak 2004/824/EF, jf. vedlegg C til denne forskriften.

§ 6, nytt femte ledd skal lyde:

Mattilsynet kan tillate transport til Norge av hunder, katter og ildrer som er yngre enn 3 måneder og ikke vaksinert mot rabies fra EU-medlemsstater og av hunder og katter som er yngre enn 3 måneder og ikke vaksinert mot rabies fra tredjeland oppført på listen i vedlegg II del B seksjon 2 eller del C til forordning (EF) nr. 998/2003 på vilkår som minst tilsvarer vilkårene i forordningens artikkel 5 nr. 2. Hunder og katter som etter denne bestemmelsen er tillatt innført til Norge fra tredjeland, skal ikke videretransporteres til EU-medlemsstater som er oppført i avsnitt 1 i del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 før de oppfyller vilkårene i forordningens artikkel 5 nr. 1, eller til EU-medlemsstater som er oppført i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 før de oppfyller vilkårene i forordningens artikkel 6 nr. 1.

§ 7 første ledd skal lyde:

Hunder, katter og ildrer som transporteres innen EØS eller innføres eller tilbakeføres til EØS fra tredjeland skal være grunnvaksinert og eventuelt revaksinert mot rabies med en inaktivert vaksine med minst en enhet antigen per dose (WHO-standarden) i overensstemmelse med vaksineprodusentens anbefaling. Ved grunnvaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Ved revaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig fra revaksinasjonsdatoen dersom dyret revaksineres før gyldigheten av forrige vaksinasjon har utløpt. Revaksinering regnes som grunnvaksinering dersom det ikke foreligger dokumentasjon fra veterinær som bekrefter gyldighetstiden for forrige vaksinasjon.

§ 7 andre ledd, andre punktum skal lyde:

Testen skal være foretatt på et laboratorium som er godkjent i henhold til vedtak 2000/258/EF på grunnlag av en blodprøve som er tatt tidligst 120 dager etter siste rabiesvaksinering og senest den dagen vaksinasjonens gyldighet utløper.

§ 7 tredje ledd, første punktum skal lyde:

Unntatt fra kravene om rabiesvaksinasjon og blodprøvekontroll i første og annet ledd er dyr som innføres direkte til Norge fra Irland og Det forente kongeriket.

Vedlegg B skal lyde:

Veterinærsertifikat for ikke-kommersiell transport av hund, katt og ilder fra listeført tredjeland til EU-land og Norge

VETERINÆRSERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE

for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer til EØS (forordning (EF) nr. 998/2003) / for domestic dogs cats and ferrets entering the European Community for non-commercial movements (Regulation (EC) No 998/2003)

Landet dyret sendes fra / Country of dispatch of the animal: _________________________________________

Sertifikatets serienummer / Serial number of the certificate: _________________________________________

I. Eier/ansvarlig person som ledsager dyret / Owner/responsible person accompanying the animal

Fornavn / First name:

Etternavn / Surname:

Adresse / Address:

Postnummer / Postcode:

Poststed / City:

Land / Country:

Telefon / Telephone:

 

II. Beskrivelse av dyret / Description of the animal

Art / Species:

Rase / Breed:

Kjønn / Sex:

Fødselsdato / Date of birth:

Pels (farge og type) / Coat (colour and type):

 

III. Identifikasjon av dyret / Identification of the animal

Mikrochip nummer / Microchip number:

Plassering av mikrochip / Location of microchip:

Dato for merking med mikrochip / Date of microchipping:

Tatoveringsnummer / Tattoo number:

Tatoveringsdato / Date of tattooing:

 

IV. Vaksinasjon mot rabies / Vaccination against rabies

Produsent og navn på vaksine / Manufacturer and name of vaccine:

Parti nummer / Batch number:

Vaksinasjonsdato / Vaccination date:

Gyldig til / Valid until:

 

V. Rabies serologisk test (om nødvendig) / Rabies serological test (when required)

Jeg har sett offisielt resultat av en serologisk test av dyret utført på grunnlag av en blodprøve som ble tatt den (dd/mm/åå) ___________ og testet på et EU-godkjent laboratorium og som viser at dyrets rabiesantistofftiter var 0,5 IE/ml eller høyere.I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yy) ___________, and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml.

 

Offentlig veterinær eller veterinær autorisert av kompetent myndighet (*) (i det sistnevnte tilfellet, må kompetent myndighet gi sin påtegning på sertifikatet) / Official veterinarian or veterinarian authorized by the competent authority (*) (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)

Fornavn / First name:

Etternavn / Surname:

Adresse / Address:

Underskrift, dato og stempel / Signature, date and stamp:

Postnummer / Postcode:

 

Poststed / City:

 

Land / Country:

 

Telefon / Telephone:

 

(*) Stryk det som ikke passer / Delete as applicable

Påtegning fra kompetent myndighet (ikke nødvendig dersom sertifikatet er undertegnet av en offentlig veterinær) / Endorsement by the competent authority (not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)

Dato og stempel / Date and stamp:

VI. Behandling mot flått (om nødvendig) / Tick treatment (if necessary)

Produsent og navn på produkt / Manufacturer and name of product:

Dato og tidspunkt for behandling (dd/mm/åå + 24-timers klokke) / Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24-hour clock):

Veterinærens navn / Name of veterinarian:

Adresse / Address:

Underskrift, dato og stempel / Signature, date and stamp:

Postnummer / Postcode:

Poststed / City:

Telefon / Telephone:

 

VII. Behandling mot echinococcose (om nødvendig) / Echinococcus treatment (when required)

Produsent og navn på produkt / Manufacturer and name of product:

Dato og tidspunkt for behandling (dd/mm/åå + 24-timers klokke) / Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24-hour clock):

Veterinærens navn / Name of veterinarian:

Adresse / Address:

Underskrift, dato og stempel / Signature, date and stamp:

Postnummer / Postcode:

Poststed / City:

Telefon / Telephone:

 

Rettledning / Notes for guidance

 1. Dyrets identitet (tatovering eller mikrochip) må verifiseres før opplysninger føres inn i sertifikatet / Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.
 2. Rabiesvaksinen som er brukt må være en inaktivert vaksine som er produserte i henhold til OIEs standarder / The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.
 3. Dette sertifikatet er gyldig i fire måneder etter at det ble signert av offentlig veterinær eller påtegnet av kompetent myndighet, eller til datoen da rabiesvaksinasjonen angitt i del IV utløper dersom dette skjer tidligere / This certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsed by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.
 4. Dyr fra, eller klargjort i, tredjeland som ikke er oppført på liste i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 skal ikke forflyttes til Irland, Malta, Norge, Sverige eller Det forente kongerike det være seg direkte eller via et annet land som er oppført på listen i vedlegg II med mindre de er brakt i samsvar med nasjonale regler / Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003, may not enter Ireland, Malta, Norway, Sweden og the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules.
 5. Dette sertifikatet skal følges av supplerende dokumentasjon, eller bekreftet kopi derav, som inneholder opplysninger om dyrets identiet, vaksinasjonsstatus og resultatet av den serologiske testen, / This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.

Gjeldende vilkår (forordning (EF) nr. 998/2003) / Conditions applying (Regulation (EC) No 998/2003)

 1. Ved forflytning til andre EØS-land enn Irland, Malta, Norge, Sverige og Det forente kongerike / Entry in a Member State other than Ireland, Malta, Norway, Sweden and the United Kingdom:
  1. fra et tredjeland listet i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 / from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:

   Del I, II, III og IV skal fylles ut (og VII for Finland). Ved påfølgende forflytning til Finland må del VII og til Irland, Malta, Norge, Sverige og Det forente kongerike del V, VI og VII fylles ut i henhold til nasjonale regler og kan fylles ut i et land som er oppført på liste i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. / In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta, Norway, Sweden or the United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003.
  2. fra et tredjeland som ikke er listet i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 / from a third country not listed in Annex II to regulation (EC) No 998/2003:

   Del I, II, III, IV og V må fylles ut (og VII for Finland). Prøven nevnt i del V må være tatt mer enn tre måneder før ankomst. Ved påfølgende forflytning til Irland, Malta, Norge, Sverige eller Det forente kongerike – se nr. 4 i rettledningen over. Ved påfølgende forflytning til Finland, må del VII fylles ut (se (a) (1) over). / Parts I, II, III and IV must be completed (and VII for Finland).
   The sample referred to in Part V must have been taken more than three months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Norway, Sweden or the United Kingdom – see note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see (a)(1) above).
 2. Ved ankomst i Irland, Malta, Norge, Sverige eller Det forente kongerike / Entry in Ireland, Malta, Norway, Sweden and the United Kingdom
 1. fra et tredjeland listet I vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 / from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:

  Del I, II, III, IV, V, VI og VII må fylles ut (Del III, V, VI og VII I henhold til nasjonale regler). / Parts I, II, III, IV V and VII must be completed (Parts III, V, VI and VII complying with national rules).
 2. fra et tredjeland som ikke er listet i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 / from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 / from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:

  Sertifikatet er ikke gyldig – se nr. 4 i rettledningen over. / The certificate is not valid – see note 4.
       

Vedlegg C skal lyde:

Veterinary certificate for import of dogs, cats and ferrets into norway from countries not listed in regulation (ec) no 998/2003

Owner/importer:

Address:

   

Zip code:

City:

Country:

Animal identification:

Cat

Dog

Ferret

Breed 1:

Born on/age:

ID-no (microchip or tattoo):

           

Declaration from owner / importer (mark appropriate alternative)

I, the undersigned declare that the dog/cat/ferret is at least 6 months old and not pregnant.

______________

(Signature of owner/importer) (date) (Name in capital letters)

IMPORTANT! Dogs, cats and ferrets imported into Norway from countries not listed in Regulation (EC) No 998/2003 must complete a quarantine period of minimum 4 months after arrival in Norway. The animals must be registered with the local Food Safety Authority responsible for the quarantine facilities and also have a place reserved at the quarantine facility minimum 30 days prior to importation. Import may only take place via Gardermoen or Storskog.

Contact the Norwegian Food Safety Authority - P. O. Box 383, N-2381 Brumunddal, Phone: +47 23 21 68 00, Fax: +47 23 21 68 01 and E-mail: postmottak@mattilsynet.no for more information.

Security Clause

The Norwegian Food Safety Authority – Head Office, may upon short notice and without compensation for the importer prohibit import of dogs, cats and ferrets if circumstances in the country of despatch or other require such action.

Health certificate

I, the undersigned official veterinarian have today examined and treated the animal and confirm that:

 

The animal is identified by a decipherable tattoo or microchip which corresponds with the identification given on all documents presented to me.

 

The animal does not show clinical signs of contagious disease. The owner has assured me that the animal during the last 30 days has not been in contact with other animals that may be suspected of transferring infectious disease.

 

The dog or cat has been treated for Echinococcus multilocularis with an approved preparation (e.g. praziquantel). The owner has assured me that the animal is intended for import to Norway within a maximum of 10 days.

(This certificate may not be used by Norwegian service dogs that have been in service in these countries.)

 

The Health Certificate is valid for a period of 10 days after issue.

 

Signed official veterinarian:

Place and date

Signature and stamp

     

Border control

The importer must give 48 hours prior notice about time and place of arrivel to the Veterinary Border Inspection Control (BIP). Gardermoen: Phone + 47 64 82 04 00; e-mail: BIP.Gardermoen@mattilsynet.no

Storskog: Phone + 47 78 97 00 40; e-mail: Grense.Storskog@mattilsynet.no

Signed BIP Gardermoen or BIP Storskog

Signed Custom authority (Tollvesenet)

Place and date

Signature and stamp

Place and date

Signature and stamp

       

Release from quarantine Release from isolation at home

Signed Norwegian Food Safety Authority, local unit

Signed Norwegian Food Safety Authority, local unit

Place and date

Signature and stamp

Place and date

Signature and stamp

       

Treatment for Echinococcus multilocularis has been repeated after arrival in Norway.

Signed authorised veterinarian:

Place and date

Signature and stamp

Vedlegg D og E til forskriften fjernes.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov