Forskrift 7. februar 2022 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet (7. februar 2022) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 3-9 femte ledd.

Se forskriften på lovdata.no