Forskrift om delegasjon av myndigheit etter lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane

Fastsett av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 1995 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38 og kgl.res. av 21. november 1975.Endringer: Endra ved forskrifter 14 des 2000 nr. 1298, 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov