Fjelloven

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet

LOV 1975-06-06 nr 31 Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Fjelloven gir regler for forvaltning av statsallmenningene. Loven regulerer retten til allmenningsbruk, regler for valg og drift av fjellstyrer og saksbehandlingsregler hvor det fattes enkeltvedtak. I tillegg omhandler loven forvaltning av de fleste grunneierrettighetene som beite, seterdrift, jakt og fiske.

Fjelloven er delt mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet har ansvar for lovens kapitler XI og XII.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter