Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

Fastsett ved kongelig resolusjon av 22. juni 1984 med heimel i lov av 6. juni 1975 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) - FOR 1984-06-22 nr. 1302 - med seinare endringar - seinast 26. august 2009.

Endringar: Endra ved forskrifter 1 nov 1985 nr. 1899, 6 okt 1989 nr 1033, 4 april 2000 nr. 346 (hele forskriften gjengitt på nytt), 14 des 2000 nr. 1296, 27 mars 2007 nr. 358, 26 aug 2009 nr. 1120, 28 mars 2014 nr. 352, 22 sep 2014 nr. 1223.
Rettelser: 05.02.2016 (§ 29).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov