Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

Fastsett ved kgl.res. av 22. juni 1984 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38. Fremja av Landbruksdepartementet. Endra ved forskrifter 1 nov 1985 nr. 1899, 6 okt 1989 nr 1033, 4 april 2000 nr. 346 (hele forskriften gjengitt på nytt), 14 des 2000 nr. 1296, 27 mars 2007 nr. 358.

Tilhørende lov