Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. august 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 10, § 12, § 15, § 16, § 19, § 33 og § 36, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 7 (direktiv 92/118/EØF endret senest ved direktiv 2002/33/EF og forordning (EF) nr. 445/2004) og nr. 16 (direktiv 92/118/EØF endret senest ved direktiv 2002/33/EF og forordning (EF) nr. 445/2004), innledende del nr. 7 (vedtak 2003/779/EF).Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432, 10 sep 2009 nr. 1187, 11 mars 2013 nr. 269.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov