Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, innførsel, utførsel og bruk av rånesæd

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 17. juli 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 15, § 19, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (beslutning 2012/137/EU), del 4.1 nr. 8 (direktiv 90/429/EØF endret ved vedtak 1999/608/EF, vedtak 2000/39/EF og direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), del 4.2 nr. 69 (vedtak 2004/205/EF og ESA-vedtak 160/10/COL), del 4.1 nr. 8 og del 8.1 nr. 7 (forordning (EU) nr. 176/2012).Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 117, 9 juni 2004 nr. 898, 25 juni 2010 nr. 1053, 21 jan 2011 nr. 83, 8 aug 2011 nr. 812, 29 nov 2012 nr. 1111, 22 jan 2013 nr. 403.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov