Forskrift om endring av bestemmelser om tilsyns- og vedtaksmyndighet i diverse forskrifter hjemlet i dyrevernloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet 6. mai 2003 med hjemmel i lov om dyrevern 20. desember 1974 nr. 73 §§ 4, 25 og 30 og lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer § 3.

I

 1. I forskrift om hold av storfe og svin 16.01.1996 nr 91 gjøres følgende endringer:
 1. § 20, 1. punktum skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn –fylkesveterinæren kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

 1. Ny paragraf 19a Tilsyn og vedtak skal lyde :

Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren fører tilsyn og kan fatte vedtak for å sikre at denne forskriften etterleves.

 1. I forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr 20.22.1976 nr 02 oppheves § 3, 2. ledd.
 2. I forskrifter om hestesenter 15.07.1978 nr 02 gjøres følgende endringer:
 1. § 1, 2. ledd skal lyde:

I tvilstilfelle avgjør Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen om en virksomhet omfattes av forskriftene.

 1. Overskriften i § 8 skal lyde: Tilsyn og vedtak
 2. § 8, 1. ledd skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren fører tilsyn og kan fatte vedtak for å sikre at denne forskriften etterleves.

 1. I forskrifter om dyrepensjonat o.l.15.07.1978 nr 01 gjøres følgende endringer:
 1. § 1, 2. ledd skal lyde:

I tvilstilfelle avgjør Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen om en virksomhet omfattes av forskriftene.

 1. Overskriften i § 8 skal lyde: Tilsyn og vedtak
 2. § 8, 1. ledd skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren fører tilsyn og kan fatte vedtak for å sikre at denne forskriften etterleves.

 1. I forskrift om ervervsmessig omsetning av dyr 10.01.1985 nr 17 gjøres følgende endringer:
 1. § 1, 3. ledd skal lyde:

I tvilstilfelle avgjør Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen om en virksomhet omfattes av forskriftene.

 1. § 7 skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan dispensere fra disse forskrifter.

 1. I forskrift om hold av pelsdyr 20.09.1998 nr 901 skal § 25 lyde:

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan dispensere fra bestemmelser i denne forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

 1. I forskrift om hold av strutsefugl 02.10.1998 nr 951 skal

§ 20 lyde:

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

 1. I forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte 20.11.1976 nr 03 gjøres følgende endringer:
 1. § 1, 2. ledd skal lyde:

I tvilstilfelle avgjør Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen om et dyr omfattes av forbudet.

 1. § 2, skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 1 og fastsette vilkår for unntaket. Fylkesveterinæren kan herunder kreve at importøren eller annen som skal ha dyret i sin varetekt, fremlegger helseattest for dyret og dokumenterer at dyret vil få forsvarlig oppholdsrom der det er tilstrekkelig plass, lys og tilgang på frisk luft, passe temperatur m.v., alt etter de behov vedkommende dyreslag har.

 1. § 3, 2. og 3. ledd skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan påby at dyr som er innført eller forsøkes innført i strid med bestemmelsene i disse forskrifter, skal returneres eller avlives for importørens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene og uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen.

Statens dyrehelsetilsyn – fylkesveterinæren kan også påby at dyr som selges, kjøpes, gis bort, tas imot eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte i strid med bestemmelsen i disse forskrifter, skal avlives for besitterens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene og uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Tilhørende lov