Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven (SI-forskriften).

Fastsatt av Finansdepartementet 22. oktober 2013 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1

Fastsatt av Finansdepartementet 22. oktober 2013 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1.

I forskrift 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven (SI-forskriften) gjøres følgende endringer:

                                                 I

§ 1 første ledd bokstav f skal lyde:

f)

tvangsmulkt ilagt med hjemmel i:

-

el-tilsynsloven,

-

finanstilsynsloven § 10,

-

produktkontrolloven,

-

forurensningsloven,

-

finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,

-

statistikkloven,

-

pengespilloven,

-

kringkastingsloven,

-

legemiddelloven,

-

lotteriloven,

-

medieeierskapsloven,

-

personopplysningsloven,

-

apotekloven,

-

forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,

-

arbeidsmiljøloven,

-

skipssikkerhetsloven,

-

verdipapirhandelloven § 17-1 fjerde ledd,

-

havressurslova,

-

markedsføringsloven,

-

mineralloven,

 

§ 1 første ledd bokstav g skal lyde:

 

g)

følgende overtredelsesgebyr med hjemmel i:

-

lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer,

-

lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.,

-

lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring,

-

energiloven,

-

kringkastingsloven,

-

personopplysningsloven,

-

vannressursloven,

-

yrkestransportlova § 40a,

-

valgloven,

-

skipssikkerhetsloven,

-

verdipapirhandelloven,

-

havressurslova,

-

markedsføringsloven,

-

mineralloven,

-

havenergilova,

-

lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 26,

 

§ 1 første ledd bokstav j skal lyde:

 

j)

følgende krav med grunnlag i gjeldsbrev eller avtale:

-

tilbakebetalingskrav for tilskudd gitt av Medietilsynet, Utenriksdepartementet, Norsk filminstitutt og Fredskorpset,

-

krav med grunnlag i avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Utenriksdepartementet og Forsvarsbygg,

-

krav på grunnlag av nødlidenhetslån etter gjeldsbrev utstedt av Utenriksdepartementet,

k)

renter og gebyrer knyttet til innkrevingen av krav som kreves inn av Statens innkrevingssentral,

l)

sakskostnader tilkjent i rettssaker om innkrevingen av krav som kreves inn av Statens innkrevingssentral.

                                                  II

Endringene trer i kraft straks.

 

Til toppen