Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 12. juni 2012 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, Stortingets avgiftsvedtak og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 og § 16-42.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. juni 2012 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, Stortingets avgiftsvedtak og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 og § 16-42. 

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-8 annet ledd annet punktum skal lyde:

Bruker kan avgi generell erklæring som gjelder i ett år.

§ 3-6-9 annet ledd annet punktum skal lyde:

Bruker kan avgi generell erklæring som gjelder i ett år.

§ 4-3-1 første og annet ledd skal lyde:

(1)               Registrerte virksomheter kan levere avgiftspliktige produkter uten CO2 -avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart.
(2)               For avgiftsbelagte produkter gis eier av fartøyet refusjon tilsvarende betalte avgifter.

§ 4-3-1 annet ledd blir nytt tredje ledd.

Innledningen i § 4-3-1 tredje ledd skal lyde:

Fritaket omfatter følgende fartøy:

§ 4-3-2 første og annet ledd skal lyde:

(1)               Registrerte virksomheter kan levere avgiftspliktige produkter uten CO2 -avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver passasjertransport i innenriks sjøfart.
(2)               For avgiftsbelagte produkter gis eier av fartøyet refusjon tilsvarende betalte avgifter.

§ 4-3-2 annet ledd blir nytt tredje ledd.

Innledningen i § 4-3-2 tredje ledd skal lyde:

Fritaket omfatter følgende fartøy:

§ 4-3-3 første ledd skal lyde:

      (1) Eier av fartøy som nevnt i § 4-3-1 tredje ledd bokstav a og § 4-3-2 tredje ledd bokstav a skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

§ 4-3-3 tredje til åttende ledd skal lyde:
      (3) Ved levering skal det avgis erklæring til den registrerte virksomheten om at produktene kun er til bruk som nevnt i § 4-3-1 og § 4-3-2. Slik erklæring skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet.
      (4) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet og registreringsforhold, bunkret mengde, bunkringsdato og informasjon om at fartøyet skal benyttes til gods- og passasjertransport.
      (5) Generelle erklæringer om at fartøyet kun benyttes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og oppfyller vilkårene i dette kapittel, kan gis av rederiet. Det skal framkomme av erklæringen at rederiet er kjent med at avgiftsplikt oppstår dersom fartøyet går i annen fart enn erklæringen gir uttrykk for. Erklæringen er gyldig for inntil ett år.
      (6) Den som avgir erklæring etter denne bestemmelse, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige.
     
(7) Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
      (8) Avgift skal innbetales til tollvesenet dersom det etter at erklæringen er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak eller redusert sats ikke er oppfylt.

§ 4-3-4 skal lyde: 

§ 4-3-4 Fremgangsmåten for refusjon
        Søknad om refusjon sendes til tollregionen.

II

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 11-4-5 skal lyde:

§ 11-4-5 Renter ved særskilt refusjon av særavgifter
        Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon av avgift etter
§ 4-1-1 og § 4-2-1 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, jf. § 11-6-1.

§ 11-6-1 bokstav b skal lyde:

b.      0,7 prosent av refusjonsbeløpet ved refusjon etter forskrift 11. desember 2001         nr. 1451 om særavgifter § 4-2-1

§ 16-42-1 første ledd første punktum skal lyde:

        (1) Ved levering av naturgass og LPG etter § 3-6-7 til § 3- 6-10, elektrisk kraft etter § 3-12- 4, § 3-12- 5, § 3-12-9 til § 3-12-13, mineralolje, naturgass og LPG etter § 4-3-1 og § 4-3-2, mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak.

III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.

 

 

Til toppen