Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 1-2 fjerde ledd skal lyde:
(4) Med godkjent lokale menes lager, produksjonslokale e.l. som er godkjent av skattekontoret etter bestemmelsene i § 5-7.

§ 2-4 annet ledd første punktum skal lyde:
Dersom tilbakeføring til den registrerte virksomhetens godkjente lokale er upraktisk, kan skattekontoret samtykke i at varene tilintetgjøres etter § 2-5 istedenfor å tilbakeføres.

§ 2-5 skal lyde:
§ 2-5. Tilintetgjøring av varer
(1) Ved tilintetgjøring av varer i den registrerte virksomhetens godkjente lokale gis fritak for avgift på følgende vilkår:
a) tilintetgjøringen skjer i nærvær av skattekontoret om ikke skattekontoret har gitt samtykke til annet, og

b) tilintetgjorte varer føres som uttak uten avgift i avgiftsoppgave for samme avgiftstermin som tilintetgjøringen finner sted.
(2) Skattekontoret kan samtykke i at tilintetgjøringen skjer på annet sted når dette er mest praktisk.
(3) For skattekontorets bistand ved tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer oppkreves et gebyr på kr 500.

§ 2-6 skal lyde:
§ 2-6. Innførsel
Bestemmelser i tolloven om innførsel av varer gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

§ 2-7 skal lyde:
§ 2-7. Utførsel m.m.
(1) Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres til utlandet eller til Svalbard eller Jan Mayen uten avgift i avgiftsoppgaven. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra merverdiavgifts­området til en annen stats landterritorium. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.
(2) Ikke registrerte importører kan søke tollregionen om refusjon.

§ 2-10 skal lyde:
§ 2-10. Overtredelse av vilkår for avgiftsfritak
Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsfritak kan skattekontoret nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for en begrenset periode.

§ 3-1-3 skal lyde:
§ 3-1-3. Kompetanse til å fatte vedtak om erstatningsvarer
Skattekontoret kan fatte enkeltvedtak om avgiftsplikt for varer som nevnt i § 3-1-1 niende ledd.

§ 3-2-4 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Skattekontoret kan når som helst foreta ettermålinger av slike beholdere som er nevnt i denne bestemmelsen.
(4) Skattekontoret kan i særskilte enkeltstående tilfeller gi tillatelse til annen merking.

§ 3-3-1 fjerde ledd bokstav d og e skal lyde:
d) nærmere angitte varer fastsatt av Skattedirektoratet i forskrift,
e) varer godkjent av skattekontoret etter enkeltvedtak.

§ 3-3-5 bokstav b og c skal lyde:
b) denaturering fastsatt i forskrift av Skattedirektorat, og
c) denaturering fastsatt av skattekontoret i enkeltvedtak, etter innhentet samtykke fra Skattedirektoratet.

§ 3-3-7 bokstav b skal lyde:
b) vitenskapelige og statlige høyskoler og universiteter til slik bruk som skattekontoret har godkjent.

§ 3-3-9 første punktum skal lyde:
Ved detaljhandel av denaturert teknisk etanol skal det ikke, uten særskilt tillatelse fra skattekontoret, utleveres større partier enn 50 liter.

§ 3-3-10 fjerde ledd første og annet punktum skal lyde:
Søknad om registrering for bruk av udenaturert teknisk etanol rettes til vedkommende skattekontor. Skattekontoret kan sette vilkår for retten til registrering, herunder krav om kontrolltiltak.

§ 3-3-11 annet ledd skal lyde:
(2) Denatureringsmiddel i teknisk etanol eller etanolholdige preparater skal ikke fjernes, med mindre dette skjer etter tillatelse fra skattekontoret.

§ 3-3-13 annet ledd annet punktum skal lyde:
Utstyret skal være godkjent av skattekontoret før det tas i bruk.

§ 3-4-3 annet ledd skal lyde:
(2) Skattedirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at sukker som ikke er nevnt i første ledd skal anses som sukker.

§ 3-4-4 annet ledd skal lyde:
(2) Skattedirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at kunstig søtstoff som ikke er nevnt i første ledd skal anses som kunstig søtstoff.

§ 3-5-3 annet ledd annet punktum skal lyde:
Ut fra returprosenten som fastsettes av Miljødirektoratet, fastsetter Skattedirektoratet avgiftssatsen for retursystemets medlemmer.

§ 3-5-4 skal lyde:
§ 3-5-4. Melding om medlemskap i returselskap
De enkelte returselskap skal gi Skattedirektoratet melding om nye medlemmer innen den 15. i hver måned. Den enkelte medlemsbedrift kan betale redusert sats fra den 1. i måneden etter at Skattedirektoratet fikk slik melding.

§ 3-6-5 annet ledd første punktum skal lyde:
Ikke registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig.

§ 3-6-6 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes vedtak om godkjenning av utslippsrapport til skattekontoret.

§ 3-6-6 fjerde ledd fjerde punktum skal lyde.
Skattekontoret kan sette ytterligere vilkår for refusjon dersom eier av produktet og den kvotepliktige er to ulike virksomheter.

§ 3-6-6 femte ledd skal lyde:
(5) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.

§ 3-6-10 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Refusjonssøknaden sendes skattekontoret.

§ 3-6-11 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Refusjonssøknaden sendes skattekontoret.

§ 3-7-5 annet ledd første punktum skal lyde:
Ved endring av produksjonsmåte eller rensemetode skal virksomheten straks gi melding om dette til skattekontoret.

§ 3-7-6 annet ledd annet punktum skal lyde:
Søknad om refusjon sendes skattekontoret.

§ 3-9-4 annet ledd første punktum skal lyde:
Ikke-registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig.

§ 3-9-5 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Ordningen gjennomføres ved at søknad om tilskudd sendes gjennom lensmann eller politi på bostedet til skattekontoret.

§ 3-9-6 annet ledd første punktum skal lyde:
Ikke registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig.

§ 3-10-6 annet ledd skal lyde:
(2) Søknad om refusjon sendes månedlig på fastsatt skjema til skattekontoret.

§ 3-11-1 tredje ledd skal lyde:
(3) På vilkår fastsatt av Skattedirektoratet omfattes følgende produkter og anvendelsesområder ikke av avgiftsplikten og merkebestemmelsene:
a) tung fyringsolje (mineralolje som inneholder destillasjonsrest),
b) tungdestillat (gassolje med tåkepunkt over 5 °C),
c) flyparafin levert til bruk for luftfartøy,
d) olje som nyttes som råstoff i industriell virksomhet, dersom den av hensyn til bruken ikke kan merkes,
e) olje som leveres i detaljpakning på maksimum fem liter, i den utstrekning det fremgår av pakningen at varen er til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 3-11-3 første ledd skal lyde:
(1) Merking av mineralolje må bare foretas ved anlegg som har tillatelse av skattekontoret. Tillatelse gis kun for anlegg hvor en registrert avgiftspliktig selv står for driften. Skattekontoret kan av hensyn til en betryggende kontroll sette vilkår for tillatelsen.

§ 3-11-4 annet ledd skal lyde:
(2) Dersom merking skjer ved tilsetting på selve lagertanken, har skattekontoret til enhver tid rett til å kreve opplysninger om hvilke lagertanker som inneholder merkede produkter og hvilke som inneholder umerkede.

§ 3-11-5 skal lyde:
§ 3-11-5. Tidspunkt for merking av mineralolje - unntak
Skattekontoret kan gi tillatelse til at merking skjer på et senere tidspunkt enn angitt i § 3-11-4 første ledd dersom
a) det foreligger spesielle forhold (force majeure mv.). Det er et vilkår at merking kan skje på betryggende måte. Skattekontoret kan sette vilkår for tillatelsen, herunder at merking skal skje under skattekontorets kontroll. Kostnadene kan kreves dekket av rekvirenten,
b) en registrert virksomhet leverer mineralolje fra tankbåt, eller
c) særlige hensyn gjør det hensiktsmessig å foreta merking av mineralolje ved anlegg som drives av frittstående virksomheter. Anlegget må være underlagt en registrert virksomhets kontrollverk. Den registrerte virksomheten må ha full adgang til å kontrollere driften, og må ha instruksjonsmyndighet med hensyn til anleggets drift.

§ 3-11-7 sjette ledd skal lyde:
(6) Skattedirektoratet kan i enkeltstående tilfeller frafalle eller sette ned avgiften for urettmessig bruk dersom det foreligger særlige omstendigheter.

§ 3-12-8 første ledd bokstav a skal lyde:
a)     bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre Skattedirektoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

§ 3-15-2 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Søknad om refusjon sendes skattekontoret innen 1. oktober 2016.
(4) Dersom vilkårene for refusjon er oppfylt, men tilbakeføring til virksomhetens lager er upraktisk kan skattekontoret samtykke i at båtmotoren i stedet tilintetgjøres. § 2-5 første ledd bokstav a og annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 3-16-4 annet ledd annet punktum skal lyde:
Det lokale birøkterlag sender søknadene videre til Norges Birøkterlag AS innen 5. november, som samlet sender søknadene videre til skattekontoret innen 15. desember.

§ 3-18-2 sjette ledd skal lyde:
(6) Dersom avgiftsgrunnlaget ikke kan fastsettes etter første eller femte ledd, benyttes det grunnlaget som avgiftsmyndighetene finner mest sannsynlig.

§ 3-19-12 annet ledd skal lyde:
(2) Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til avtalen. Tilslutningstidspunktet er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx -fond. For avgiftspliktige virksomheter som ble tilsluttet senest 1. juli 2011, gjelder fritaket fra 1. januar 2011. Skattekontoret refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift som er innbetalt for perioden 1. januar til og med 30. juni 2011.

§ 3-19-12 fjerde og femte ledd skal lyde:
(4) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved tilslutningsbevis fra næringslivets NOX-fond. Kopi av tilslutningsbeviset skal oversendes skattekontoret.
(5) Ved tilbakekall av tilslutningsbevis skal den registrerte virksomheten umiddelbart gi skattekontoret melding om dette.

§ 3-19-13 annet ledd skal lyde:
(2) Fører av fartøyet eller luftfartøyet skal ved ankomst til Norge gjøre skattekontoret oppmerksom på hvilken representant som skal betale avgiften.

§ 3-19-14 første ledd siste punktum skal lyde:
Søknad om refusjon sendes skattekontoret når renseutstyret er installert.

§ 3-19-15 første ledd siste punktum skal lyde:
Søknad om refusjon sendes skattekontoret når faktor er fastsatt.

§ 4-2-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Vedtak truffet av Garantikassen for fiskere kan påklages til Skattedirektoratet.

§ 4-3-3 første ledd siste punktum skal lyde:
Ved søknad om refusjon skal erklæring gis til skattekontoret.

§ 4-3-3 sjette ledd skal lyde:
(6) Avgift skal innbetales til skattekontoret dersom det etter at erklæring er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt.

§ 4-3-4 skal lyde:
§ 4-3-4. Fremgangsmåten for refusjon
Søknad om refusjon sendes til skattekontoret.

§ 4-4-4 sjette og syvende ledd skal lyde:
(6) Avgift skal innbetales til skattekontoret dersom det etter at erklæringen er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak eller redusert sats ikke er oppfylt.
(7) Skattekontoret kan kreve fremleggelse av kopi av dekksdagbok mv. som dokumentasjon for at vilkårene for fritak eller redusert sats er oppfylt.

§ 4-4-5 skal lyde:
§ 4-4-5. Fremgangsmåten for refusjon
Søknad om refusjon sendes til skattekontoret.

§ 4-5-1 sjette ledd skal lyde:
(6) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.

 § 4-5-2 fjerde ledd skal lyde:
(4) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.

§ 4-6-1 fjerde ledd skal lyde:
(4) Produkter som ikke kan leveres direkte fra oljeselskapet til luftfartøyet kan kjøpes avgiftsfritt direkte fra avgiftspliktig oljeselskap dersom kjøper er registrert for dette hos skattekontoret.

§ 4-6-2 skal lyde:
§ 4-6-2. Fremgangsmåten for refusjon
Søknad om refusjon sendes skattekontoret.

§ 4-8-1 annet ledd skal lyde:
(2) Skattedirektoratet kan etter søknad godkjenne andre ordninger for gjennomføring av fritaket enn nevnt i første ledd.

§ 4-8-2 skal lyde:
§ 4-8-2. Fremgangsmåten for refusjon
Søknad om refusjon vedlagt dokumentasjon for mengde sendes via Utenriksdepartementet til skattekontoret.

§ 4-10-1 skal lyde: § 4-10-1. Proviant
(1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet. Det gis fritak for de varer og den mengde som tillates utført i medhold av tolloven § 4-23.
(2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd uten avgift.
(3) Importører kan søke tollregionen om refusjon av betalt avgift dersom varen leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet.

§ 5-2 skal lyde:
§ 5-2. Registreringsadgang
Følgende virksomheter kan etter søknad til skattekontoret registreres:
a) importører av avgiftspliktige varer som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1,
b) importører av avgiftspliktige varer når varene skal brukes som råvarer eller de er til avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak,
c) importører av båtmotorer og virksomheter som driver ervervsmessig produksjon av fartøyer for salg.
d) representant for utenlandsk virksomhet som eier NOx -avgiftspliktige fartøy eller luftfartøy.

§ 5-3 annet ledd skal lyde:
(2) Skattekontoret kan gi tillatelse til registrering dersom søknad om bevilling er til behandling i Helsedirektoratet. Registreringen gjelder fra det tidspunkt bevilling gis.

§ 5-3 fjerde og femte ledd skal lyde:
(4) Virksomhet som produserer eller importerer alkoholholdig drikk eller teknisk etanol skal uoppfordret fremlegge dokumentasjon på de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om vilkåret i tredje ledd er oppfylt. Ved endring av person som nevnt i tredje ledd skal ny dokumentasjon ettersendes skattekontoret.
(5) Politiet, tollmyndighetene og Mattilsynet plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er av betydning for skattekontorets vurdering av vilkåret i tredje ledd.

§ 5-4 skal lyde:
§ 5-4. Registreringssted
Registrering skal skje ved skattekontoret

§ 5-5 tredje ledd første punktum skal lyde:
Endringer om forhold som nevnt i annet ledd skal straks meldes til skattekontoret.

§ 5-6 første og annet ledd skal lyde:
(1) Skattekontoret kan nekte eller tilbakekalle registreringen dersom
a) virksomheten, styret eller ledelsen ikke anses kredittverdig,
b) virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll eller har overtrådt regelverket om særavgifter, toll eller merverdiavgift eller
c) virksomhetens karakter endres.
(2) Skattekontoret skal tilbakekalle registreringen om vilkårene i § 5-3 ikke lenger er oppfylt, eller den registrerte ikke lenger oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift eller skattebetalingsforskriften.

§ 5-7 første, annet og tredje ledd skal lyde:
(1) Når avgiftsplikten ikke har oppstått, skal produksjon og lagring av avgiftspliktige varer bare foregå i lokaler som er godkjent av skattekontoret. Lokalene skal være forsvarlig låst og sikret, og innrettet slik at de sikrer en forsvarlig kontroll av avgiftsberegning og -betaling mv.
(2) Skattekontoret kan godkjenne flere lokaler for den enkelte virksomhet. Forandringer av et godkjent lokale skal meldes til skattekontoret uten ugrunnet opphold.
(3) Skattekontoret kan fastsette nærmere vilkår for godkjenning av lokalet, herunder ved forandringer av lokalet.

§ 5-8 tredje ledd første punktum skal lyde:
Registrerte virksomheter som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, kan av skattekontoret pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftspliktens omfang, for eksempel innkjøps- og salgsfakturaer, kontrakter og betalingsbilag.

§ 5-9 første og annet ledd skal lyde:
(1) Avgiftsmyndighetene kan når som helst kontrollere om korrekt avgift er beregnet og betalt og om vilkårene i § 5-3 er oppfylt. I denne forbindelse kan avgiftsmyndighetene kontrollere lokaler hvor avgiftspliktige varer produseres eller lagres, tilstøtende rom og transportmidler som frakter avgiftspliktige varer. Videre kan avgiftsmyndighetene kontrollere hele regnskapet med tilhørende dokumentasjon, herunder elektroniske dokumenter og programvare. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan avgiftsmyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos avgiftsmyndighetene.
(2) Avgiftsmyndighetene kan foreta undersøkelser av avgiftspliktige varer. Vareprøver kan kreves avgitt uten vederlag.

§ 5-9 fjerde og femte ledd skal lyde:
(4) Virksomhetens eier, styre, daglige leder, samt øvrige ansatte plikter å yte nødvendig bistand og veiledning i forbindelse med undersøkelsen. Regnskapsmateriell og andre dokumenter som skal kontrolleres, skal uten opphold fremlegges, utleveres eller sendes avgiftsmyndighetene. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene foran gjelder også elektroniske programmer og programsystemer.
(5) Ved avgiftsmyndighetenes kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 08.03.2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll og bestemmelsene fastsatt i medhold av tolloven § 13-4 femte ledd.

§ 5-10 skal lyde:
§ 5-10. Avgift på sluttbehandling av avfall – kontroll
Skattekontoret kan foreta kontroll og undersøkelser av lokaler og regnskapsmateriale, herunder prøve- og analysemateriale, hos enhver som til og med 31. desember 2014 var tilknyttet innsamling, levering, oppbevaring, sortering og sluttbehandling av avfall, også avfall som ikke er avgiftspliktig.

§ 5-11 første punktum skal lyde:
Virksomhet som krever redusert avgift etter § 3-7-4 til § 3-7-6 kan av skattekontoret pålegges å la Miljødirektoratet eller akkreditert institusjon foreta kontrollmålinger.

§ 5-12 annet ledd skal lyde:
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at tidligere autoriserte institusjoner kan utføre oppgaver som nevnt i første ledd, samt attestere søknader om godkjenning, til tross for at kravene i første ledd ikke er oppfylt.

§ 5-13 første ledd skal lyde:
(1) Skattemyndighetene, tollmyndighetene, Statens vegvesen og politiet kan når som helst uten varsel kontrollere motorvogner, herunder drivstofftanken eller deler av motoren, for å påse at bestemmelsene om bruk av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje blir overholdt.

§ 5-13 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Dersom det er mistanke om at avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje er benyttet urettmessig, skal en prøve av drivstoffet sendes et laboratorium som er akkreditert for den aktuelle analysen. Laboratorium gir en skriftlig uttalelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell beregning av avgift etter § 3-11-7. Prøven anses å inneholde avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje når andelen av avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje overstiger tre prosent.
(4) Forhandlere av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje skal på forespørsel gi skattekontoret opplysninger om kunder og kundeforhold.

§ 5-15 skal lyde:
§ 5-15. Opplysningsplikt
Den som har plikt til å gi opplysninger etter denne forskrift, skal opptre aktsomt og lojalt. Den opplysningspliktige skal bidra til at spørsmål om avgiftsplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen.

Ny § 5-16 skal lyde:
§ 5-16 Tollmyndighetenes opplysningsplikt
Uten hinder av taushetsplikten skal tollmyndighetene gi opplysninger om vareførselen til og fra landet av betydning for skattemyndighetenes arbeid med særavgifter.

§ 6-1 første til og med fjerde ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter skal for hver måned sende avgiftsoppgave til skattekontoret innen den 18. i påfølgende måned (oppgavefristen). Det skal sendes oppgave selv om det ikke skal oppkreves avgift for perioden (0-oppgave).
(2) Registrerte virksomheter for avgift på elektrisk kraft skal sende oppgave til skattekontoret innen 1 måned og 18 dager etter utløpet av det kvartal faktura er sendt eller levering/uttak uten faktura er foretatt.
(3) Registrert virksomhet for avgift på utslipp av NOx skal sende oppgavene til skattekontoret innen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet fant sted.
(4) Skattekontoret kan fastsette en kortere oppgavefrist dersom det foreligger opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil skje rettidig.

§ 6-1 syvende ledd skal lyde:
(7) Avgiftsoppgaven skal leveres elektronisk eller på papir. Avgiftsoppgave som leveres på papir skal gis på fastsatt skjema og undertegnes. Oppgave som leveres elektronisk skal sendes den mottakssentral som Skattedirektoratet bestemmer.

§ 6-6 skal lyde:
§ 6-6. Etterberegning av avgift mv.
(1) Avgiftsmyndighetene kan foreta etterberegning ved manglende eller mangelfull beregning av avgift, og kan ilegge tilleggsavgift.
(2) Avgiftsmyndighetene kan videre foreta etterberegning dersom avgift og renter er refundert på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder når varer som er levert uten avgift eller med redusert sats er blitt benyttet til avgiftspliktige formål.
(3) For tilfeller som nevnt i annet ledd kan avgiftsmyndighetene bestemme at fritaket for framtiden skal gjennomføres på annen måte enn fastsatt i denne forskriften.

§ 7-1 skal lyde:
§ 7-1. Utfyllende forskrifter mv.
(1) Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges avgiftsmyndighetene.
(2) Skattekontoret kan påby montering av måleutstyr o.l. av hensyn til avgiftsberegning og kontroll. Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om krav til måleutstyr og målemetoder.
(3) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om å benytte faste omregningsfaktorer når salg av avgiftspliktige varer skjer etter hulmål i stedet for etter vekt.
(4) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om at Norges Birøkterlag AS kan beholde en fastsatt sum til administrasjonskostnader pr. innvilget søknad om tilskudd til biavl, jf. § 3-16-4.
(5) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskriften, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv. Skattedirektoratet kan videre fastsette forskrifter om vilkår for avgiftsfritak, herunder krav til dokumentasjon og minstegrenser for fritak.

 II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.