Forskrift om endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15.03.2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel III (direktiv 2002/54/EF, direktiv 2004/117/EF, og vedtak 2004/842/EF).

I

I forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:
§ 4 Såvareforretninger m.v.

Bare såvareforretninger autorisert av Mattilsynet kan innføre, eksportere, omsette og produsere såvare. Regler for autorisasjon er fastsatt i vedlegg A3.

Uten hensyn til bestemmelsene i første ledd kan en person eller virksomhet som er gitt tillatelse etter § 21a og vedlegg A13, innføre, eksportere, omsette og produsere såvare av den respektive, ikke endelig godkjente sorten.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for forretninger (detaljister) som utelukkende kjøper og omsetter videre såvare som er ferdigpakket her i landet eller som er innført ferdig pakket av en autorisert såvareforretning.

De autoriserte forretningene, og andre personer eller virksomheter som er gitt tillatelse til omsetning mv. jf. annet ledd, skal føre statistikk, sammenstille oversikter, gjøre prøveuttak og avgi de rapporter som Mattilsynet krever.

Såvareforretninger som ikke følger gitte pålegg kan få autorisasjonen som såvareforretning trukket tilbake.

§ 8 tredje ledd skal lyde:

Driftsenheter der det avles såkorn, oljevekster, bladfaks, engsvingel, strandsvingel, raigras og raisvingel må tilfredsstille kravene i § 6 i forskrift 25. mars 1988 nr. 251 om floghavre.

§ 9 første ledd skal lyde:

Autoriserte såvareforretninger og andre personer eller virksomheter med tillatelse til omsetning etter § 4 annet ledd, skal gi skriftlig melding til Mattilsynet om utsædspartier til kontrolldyrking og arealer til vekstkontroll etter reglene i vedlegg A6.

§ 14 nytt annet ledd skal lyde:

Analyser av såvarepartier som skal være grunnlag for sertifisering av partiene, skal utføres av laboratorium autorisert av Mattilsynet.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

§ 15 første ledd skal lyde:

Mattilsynet sertifiserer såvaren etter reglene i vedlegg A9 i henhold til de fastsatte kvalitetskrav. Såvare av arter der det er definerte sorter kan bare produseres og sertifiseres i Norge dersom den er av en sort som er registrert på norsk offisiell sortsliste, på EUs felles sortslister over godkjente plantesorter eller det er såvare av sort som det er gitt tillatelse til omsetning av, jf. § 21a. For såvare av arter der det ikke er definerte sorter gjelder kravene til merking av partier og pakninger i vedlegg D2.

Ny § 21a skal lyde:
 
§ 21a Omsetning av ikke endelig godkjente sorter

Mattilsynet kan etter reglene i vedlegg A13 tillate omsetning av såvare av en sort som det, jf. forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter, er søkt om opptak for på norsk offisiell sortsliste. For sorter av grønnsaker kan tillatelse også gis dersom sorten er søkt tatt opp på offisiell sortsliste i et annet land i EØS-området.

Tillatelse til omsetning kan gis for inntil ett år, men kan forlenges med inntil ett år av gangen. For sorter av grønnsaker kan forlenget tillatelse gis inntil to ganger.

En tillatelse jf. første ledd opphører dersom søknaden om opptak på sortslisten trekkes tilbake, blir avslått eller sorten tas opp på den offisielle sortslisten.

Mattilsynet kan trekke tilbake tillatelsen eller fastsette særlige vilkår for sorten eller avlingen dersom:

 1. det påvises at dyrking av den aktuelle sorten vil kunne ha skadelig innvirkning på dyrkingen av andre sorter eller arter, eller
 2. hvis den offisielle verdiprøvingen viser, eller det er allment kjent, at sorten ikke gir resultater minst på nivå med annen tilsvarende sort på den offisielle sortslisten, eller
 3. hvis det er grunn til at tro at sorten er en risiko for menneskers helse eller for miljøet.

§ 22 skal lyde:

§ 22 Omsetningssesong

Et såkornparti kan bare omsettes inntil utløpet av den sesongen som analysen ble utført.

Et parti av jord- og hagebruksfrø, klasse prebasis eller basis, kan omsettes inntil utløpet av sesongen etter den sesongen som analysen ble utført.

Et parti av klasse sertifisert jordbruksfrø, klasse handelsfrø jordbruksfrø, klasse sertifisert hagebruksfrø eller klasse standard av hagebruksfrø kan bare omsettes inntil utløpet av den sesongen som analysen ble utført.

Et parti, eller en del av dette av klasse sertifisert jordbruksfrø, klasse handelsfrø jordbruksfrø, klasse sertifisert hagebruksfrø eller klasse standard av hagebruksfrø som er ferdig pakket, kan omsettes inntil utløpet av sesongen etter den sesongen som analysen ble utført.

Porsjons- og småpakninger av jord- og hagebruksfrø, jf. § 32 og § 33, kan omsettes inntil utløpet av sesongen etter den sesongen da analysen ble utført.

Et parti såvare eller en del av dette, kan omsettes utover de periodene som er nevnt i første til femte ledd dersom ny analyse viser at partiet fortsatt tilfredsstiller kravet til spireevne. Prøveuttaking av partiet for å undersøke spireevnen på nytt og for å foreta nødvendig tilleggsmerking skal foretas av Mattilsynet eller av person som er autorisert av Mattilsynet.

Et parti såvare kan tilleggsmerkes med sikte på forlenget godkjenning før utløpet av den sesongen da forseglingen har funnet sted, dersom Mattilsynet finner at nytt analyseresultat, jf. sjette ledd, fortsatt vil være et uttrykk for partiets kvalitet på omsetningstidspunktet.

§ 24 første ledd bokstav d) skal lyde:

d) det for partier av såkorn, oljevekster, engsvingel, bladfaks, raigras, strandsvingel og raisvingel foreligger en offisiell erklæring fra eksportlandet om at partiet er avlet på driftsenhet hvor det ikke er påvist floghavre i avlingsåret og de to foregående årene.

§ 32 Partier og pakninger av jordbruksfrø skal lyde: § 32 Partier og pakninger av jordbruksfrø

Offisielt merkede og forseglede partier av jordbruksfrø av klassene prebasis, basis, sertifisert og handelsfrø kan oppdeles og omsettes som småpakning av typene «EØS-pakning A», «EØS-pakning B», og «EØS-pakning C», eller som porsjonspakning, uten offisiell merking og forsegling.

Småpakninger og porsjonspakninger skal være merket med en varedeklarasjon på norsk, trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i vedlegg C2, del 2. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen.

Pakningene skal forsegles av forretningen, jf. § 23.

Vedlegg A5 – Dyrkingsregler

Punkt 9. Antall frøavlsår oppheves.

Vedlegg A10 - Krav til pakningstyper og pakningsstørrelser

Småpakninger – jordbruksfrø skal lyde:

Småpakninger – jordbruksfrø:

a. EØS-pakning A:

 • En pakning med frøblanding med frø av fôrvekster til annet enn jordbruksformål, som f.eks. plenfrø, med en nettovekt på høyst 2 kg.

b. EØS-pakning B:

 • En pakning med frø av fôrvekster, klasse basis, sertifisert eller handelsfrø, av rene arter eller i blandinger med en nettovekt på høyst 10 kg.

c. EØS-pakning C:

En pakning med frø av bete med:

 • monogermt eller presisjonsfrø, med en nettovekt på høyst 2,5 kg eller med inntil 100 000 frøklynger.
 • annet frø med en nettovekt på høyst 10 kg.

De oppgitte vektgrensene for pakninger gjelder rent frø. Vekten av granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsetningsstoffer regnes ikke med.

Nytt vedlegg A13 skal lyde:

A13 - Vilkår for omsetning av såvare som er søkt opptatt på nasjonal sortsliste (§ 21a)

Generelt
Tillatelse til omsetning av ennå ikke godkjent sort kan gis dersom formålet med omsetningen er å skaffe ytterligere opplysninger om praktisk dyrking eller bruk av sorten gjennom forsøk og analyser.

Søknad
Søknad kan fremmes av den person eller virksomhet, eller representant for disse, som har fremmet søknad om oppføring av sorten på nasjonal sortsliste.

Søknad skal fremmes på særskilt skjema hvor det også skal gis opplysninger om formål, sortsbeskrivelse, planlagte forsøk m.v.

Mengde
Mengden frø som tillates omsatt er begrenset av følgende prosentandel av den totale frømengde av respektive art som brukes årlig i den eller de EØS-land frøet av sorten er bestemt til:

 • havre, bygg, hvete, åkerert og bønnevikke: 0,3 %
 • durumhvete: 0,05 %
 • øvrige arter: 0,1 %

Dersom denne mengden ikke er tilstrekkelig til å så 100 daa pr. medlemsstat som frøet er bestemt til, kan det gis tillatelse for en mengde som er nødvendig for et areal på 100 daa.

Kvalitetskrav

Følgende kvalitetskrav skal være oppfylt:

Såkorn:
Rug, mais og hybrider av havre, bygg, hvete, durumhvete, spelt og rughvete, unntatt selvbestøvende sorter:

 • Vedlegg A5, pkt. 8
 • Vedlegg B1, del 2, klasse C1
 • Vedlegg B1, del 3

Havre, bygg, hvete, durumhvete, spelt, rughvete og selvbestøvende sorter av rug og mais, unntatt hybrider i hvert enkelt tilfelle:

 • Vedlegg A5, pkt. 8
 • Vedlegg B1, del 2, klasse C2
 • Vedlegg B1, del 3

Jordbruksfrø:
Fôrvekster og gras til grøntanlegg:

 • Vedlegg A5, pkt. 8
 • Vedlegg C1, del I, klasse C (klasse C2 for åkerert og bønnevikke)
 • Vedlegg C1, del IV

Beter:

 • Vedlegg A5, pkt. 8
 • Vedlegg C1, del II
 • Vedlegg C1, del IV

Olje- og fiberplanter:

 • Vedlegg A5, pkt. 8
 • Vedlegg C1, del III, klasse C (klasse C1 og C2 for lin)
 • Vedlegg C1, del IV

Hagebruksfrø:
Grønnsaker:

 • Vedlegg D1, del I
Vedlegg B2 - Krav til merking av partier og pakninger Punkt 1 - Opplysninger i den offisielle merkingen skal lyde: Opplysninger i den offisielle merkingen

For alle arter og klasser skal merkelappen inneholde følgende opplysninger:

 1. "EØS - regler og krav" eller "Norske kvalitetskrav"
 2. ”Mattilsynet - Norge”
 3. Partinummer
 4. Forseglingsmåned og -år
 5. Art
 6. Sort
 7. Klasse
 8. Avlsland
 9. Netto- eller bruttovekt
 10. Andre opplysninger

Merknader:

 1. Under punkt 1 skal det for norskavlet såkorn godkjent etter vedlegg B1, del 1, brukes betegnelsen "Norske kvalitetskrav".
 2. Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av såkornet, skal stoffenes navn, og omtrentlig forhold mellom vekt av såkornet og totalvekt, oppgis.

For såkorn av ikke endelig godkjent sort skal merkelappen inneholde følgende opplysninger:

 1. ”Mattilsynet - Norge”
 2. Partinummer
 3. Forseglingsmåned og –år
 4. Art
 5. Foreslått sortsnavn og søknadsnummer for oppføring på den offisielle sortslisten
 6. ”Sorten er ennå ikke oppført på offisiell sortsliste”
 7. ”Bare til analyser og prøver”
 8. Netto- eller bruttovekt

Merknader:

 1. Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av såkornet, skal stoffenes navn, og omtrentlig forhold mellom vekt av såkornet og totalvekt, oppgis.
Punkt 2 – Merkelappens farge og størrelse skal lyde:

2. Merkelappens farge og størrelse

Klasse

Farge

Størrelse

P

Hvit med fiolett diagonalstripe

Min. 110 x 67 med mer

B

Hvit

"

C1

Blå

"

C2

Rød

"

D

Brun

"

Sortsblandinger

Grønn

"

Sort som ennå ikke er endelig godkjent


Oransje


"

Vedlegg C2 Krav til merking av partier og pakninger

Del 1 ny bokstav f skal lyde:

 

F Merking av jordbruksfrø av ikke endelig godkjent sort

 1. ”Mattilsynet - Norge”
 2. Partinummer
 3. Forseglingsmåned og -år
 4. Art, botanisk navn skrevet med latinske bokstaver
 5. Foreslått sortsnavn og søknadsnummer for oppføring på den offisielle sortslisten
 6. ”Sorten er ennå ikke oppført på offisiell sortsliste”
 7. ”Bare til analyser og prøver”
 8. Netto- eller bruttovekt, antall frø eller frøklynger.

Merknader:

Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av frøet, skal stoffenes vekt, frøvekt og totalvekt av tilsetningsstoffer og frø, oppgis.

Vedlegg C2 Krav til merking av partier og pakninger Del 2

 

For bokstavene a, b-1 og b-2 skal merknad 1 lyde:
Opplysning om siste omsetningsdato, jf. punkt 5, kreves bare for frø utveid i Norge.

Bokstav c skal lyde:
c EØS-pakning C

Klasse sertifisert

 

1. "EØS-pakning - C"

2. Firmanavn

3. Medlemslandets navn eller forkortelse og eventuelt kontrollmyndighetens navn

4. Partinummer

5. Siste omsetningsdato

6. Art. Det skal angis om det er av fôrbete eller sukkerbete.

7. Sort. Det skal angis om frøet er monogermt eller presisjonsfrø.

8. ”Klasse sertifisert”

9. Netto- eller bruttovekt, antall frø eller frøklynger

10. Spireevne

11. Andre opplysninger

Merknader:

 1. Opplysning om siste omsetningsdato, jf. punkt 5, kreves bare for frø utveid i Norge.
 2. Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av frøet, skal stoffenes vekt, frøvekt og totalvekt av tilsetningsstoffer og frø, oppgis.
Bokstav d-1og d-2 oppheves. Nåværende bokstav e blir bokstav d. Del 3 - Merkelappenes farge og størrelse skal lyde:

 

Del 3 - Merkelappenes farge og størrelse

Offisiell merkelapp

Klasse/type

Farge

Størrelse

P

Hvit med fiolett diagonalstripe

Min. 110 x 67 med mer

B

Hvit

"

C1

Blå

"

C2

Rød

"

Blandinger

Grønn

"

Sammensatt sort av olje- og fiberplanter


Grønn med blå diagonalstripe


"

Handelsfrø

Brun

"

Ikke endelig sertifisert frø

Grå


"

Sort som ennå ikke er endelig godkjent


Oransje


"

Varedeklarasjon

Pakning

Klasse

Farge

EØS-pakning A

 

Grønn

EØS-pakning B

Basis

Hvit

"

Ren art av C eller C1

Blå

"

Ren art av C2

Rød

"

Blandinger

Grønn

"

Handelsfrø

Brun

EØS-pakning C

 

Blå

Vedlegg D2 – Krav til merking av partier og pakninger

Del 4 Særlig merking, nytt punkt d skal lyde:

 

D Merking av grønnsaksfrø av ikke endelig godkjent sort

 1. Forseglingsmåned og –år
 2. Art, botanisk navn skrevet med latinske bokstaver
 3. Foreslått sortsnavn og søknadsnummer for oppføring på den offisielle sortslisten
 4. ”Sorten er ennå ikke oppført på offisiell sortsliste”
 5. Partinummer
 6. Oppgitt nettovekt, antall frø eller frøklynger og eventuelt bruttovekt

Merknader:

 1. Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av frøet, skal stoffenes vekt, frøvekt og totalvekt av tilsetningsstoffer og frø, oppgis.
 2. Merkingsfeltet skal ha oransje farge.

 II

Endringene trer i kraft straks.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov