Forskrift om endring av forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 6-10 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

                                                             I
I forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 6-10 nr. 1 og 2, jf. nr. 3 gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

§ 1 skal lyde:
§ 1 Anvendelsesområde
Denne forskrift gjelder når noen er pliktig til å gi opplysninger etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-6 nr. 1 eller 2 jf. nr. 3.

§ 2 første ledd første punktum skal lyde:
Den som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2 jf. nr. 3 kan ilegges gebyr.

§ 3 første ledd annet punktum skal lyde:
Opplysningsplikten anses ikke oppfylt dersom opplysningene ikke er levert elektronisk via Altinn, skattekontoret direkte, eller til postdistributøren som rekommandert sending, innen fristens utløp etter ligningsloven § 5-6 nr. 3.

                                                            II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen