Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2005 nr 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2006, med heimel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) § 12, § 15 og § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtala vedlegg I (direktiv 2004/68/EF og vedtak 1979/542/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov