Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2005 med heimel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 andre ledd, § 12, § 15 og § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd heimel: Delegeringsvedtak 5 mai 2004 nr. 884.<br> EØS-tilvisingar: EØS-avtala vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 1a (direktiv 2003/85/EF), del 4.1 nr. 2 (direktiv 91/68/EØF som endra ved vedtak 94/953/EF, direktiv 2001/10/EF, direktiv 2003/50/EF, direktiv 2008/73/EF som endra ved vedtak 2009/436/EF, avgjerd 2013/445/EU og avgjerd 2013/784/EU), del 4.2 nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005) og del 8.1 nr. 16a (direktiv 2004/68/EF som endra ved avgjerd 2012/253/EU).<br> Endringar: Endra ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 919, 10 aug 2007 nr. 956, 11 mars 2009 nr. 341, 28 april 2009 nr. 459, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 8 aug 2011 nr. 812, 24 okt 2014 nr. 1333.<br> Rettingar: 07.02.2013 (EØS-tilvisingar).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov