Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike følgende endringer:

 Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

§ 1-1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder

1. banker, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-7,

2. kredittforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-8,

3. finansieringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-9,

4. morselskap som nevnt i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 17-6,

5. finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i institusjoner som nevnt i punkt 1, 2 eller 3, og

6. filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og finansieringsforetak med unntak av kapittel 9 om delårsregnskap

§ 2-4 første punktum skal lyde:

Reglene om konsernregnskap i regnskapsloven og denne forskrift gjelder tilsvarende for gjensidige foretak som gjennom samarbeidsavtaler har dannet konsernenheter basert på felles vedtektsfestede selskapsorganer.

§ 2-5 annet punktum skal lyde:

Hvis institusjonens morselskap også eier datterselskap som reguleres av forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak og/eller forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak, skal morselskapet i underkonsernet likevel utarbeide konsernregnskap.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 eller senere.

 

Til toppen