Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1987 nr. 977 om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 26.

I

I forskrift 18. desember 1987 nr. 977 om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende, gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:
§ 2. Av eigedomsskatt til kommunane som vert betalt attende, skal det svarast rente rekna frå betalingsdagen og til skatten vert betalt attende. Rentesatsen skal svare til den pengepolitiske styringsrenta slik denne er fastsetje av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov