Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "skadeforsikringsselskaper" endres til "skadeforsikringsforetak":

Forskriftens tittel

§ 1-1 første og tredje ledd

§ 1-8

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "livsforsikringsselskaper" endres til "livsforsikringsforetak":

§ 1-1 fjerde ledd bokstav c) og femte ledd bokstav b)

§ 2-4 første ledd

§ 3-6

§ 4-8 første ledd bokstav a) og bokstav b)

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "gjenforsikringsselskaper" endres til "gjenforsikringsforetak" og "gjenforsikringsselskapets" endres til "gjenforsikringsforetakets":

§ 3-1 sjette ledd

§ 4-5 post 12

§ 4-13 tredje ledd

§ 4-17

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "forsikringsselskapet" endres til "forsikringsforetaket", "forsikringsselskapets" endres til "forsikringsforetakets", "forsikringsselskaps" endres til "forsikringsforetaks" og "forsikringsselskaper" endres til «forsikringsforetak»:

§ 1-1 annet ledd

§ 2-4 første og annet ledd

§ 2-8 annet ledd

§ 4-9

§ 4-13 annet ledd

§ 4-17 første og tredje ledd

§ 5-51 første ledd

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "selskap" endres til "foretak", "selskapet" endres til "foretaket", "selskapets" til "foretakets", "selskaper" til "foretak" og "selskapene" til "foretakene":

§ 1-3 første ledd

§§ 1-5 til 1-8

§ 2-1

§ 2-3

§ 2-5 annet ledd

§ 2-8 første ledd

§ 3-1 sjette ledd

§ 3-5 femte ledd

§ 3-12 annet ledd

§ 4-2 første ledd

§ 4-8 annet ledd

§ 4-10

§ 4-11 annet ledd

§ 4-13 første og tredje ledd

§ 4-17 annet og tredje ledd

§ 4-19

§ 4-20 annet ledd

§ 5-3 annet ledd

§ 5-6

§ 5-7

§ 5-9 annet, tredje, fjerde og sjette ledd

§ 5-12

§ 5-13

§ 5-15

§ 5-16

§§ 5-18 til 5-23

§ 5-26 første, tredje, sjette, niende og tiende ledd

§ 5-27

§ 5-28 første og annet ledd

§ 5-29

§ 5-33

§ 5-35, første, annet, tredje og femte ledd

§ 5-40

§ 5-42 første, tredje til femte ledd

§ 5-44

§ 5-45

§ 5-56

§ 5-57

§ 6-1

§ 6-3

§ 6-4

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "holdingselskap" endres til "holdingforetak":

§ 1-1 annet ledd

§ 4-7

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "datterselskap" endres til "datterforetak":

§ 2-4 annet ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 2-6

§ 4-8 annet ledd

§ 5-4 annet ledd

§ 5-37 første og fjerde ledd

§ 5-42 fjerde ledd

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "tilknyttet selskap" endres til "tilknyttet foretak" og "tilknyttede selskaper" endres til "tilknyttede foretak":

§ 5-37

§ 5-38

 

§ 1-1 første ledd skal lyde:

(1) Forskriften gjelder for skadeforsikringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-14.

 

§ 1-1 fjerde ledd bokstav b) skal lyde:

forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak,

 

§ 1-6 første ledd skal lyde:

(1) Som små foretak regnes foretak med forfalte bruttopremier som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen.

 

§ 1-8 skal lyde:

§ 1-8. Egenforsikringsforetak (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak

Egenforsikringsforetak (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak som regnes som store foretak etter § 1-5, kan anvende kravene til å gi noteopplysninger som gjelder for mellomstore foretak.

 

§ 2-3 første ledd skal lyde:

(1) Dersom foretaket ikke oppfyller gjeldende krav til ansvarlig kapital eller kapitalen for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre foretakets drift.

 

§ 2-4 annet ledd skal lyde:

(2) Hvis forsikringsforetakets morselskap også har datterforetak som følger andre vurderingsregler etter denne forskriften eller har datterforetak som er underlagt forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, skal morselskap i underkonsern likevel utarbeide konsernregnskap.

 

§ 3-1 første ledd skal lyde:

Forsikringsforpliktelser skal innregnes og måles i samsvar med § 3-5.

 

§ 3-1 sjette ledd annet punktum skal lyde:

"Gjenforsikringsandelen av brutto forsikringsforpliktelser omfatter de beløp som foretaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetak i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler.

 

§ 3-1 åttende ledd annet punktum skal lyde:

Differansen mellom virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell eiendel i samsvar med IFRS 4.31 annet punktum.

 

§ 3-2 skal lyde:

§ 3-2. Naturskadekapital

Avsetning til naturskadekapital skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

 

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Avsetning til garantiordningen

Avsetning til garantiordningen skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) kapittel 20.

 

§ 3-4 skal lyde:

§ 3-4. Utsatt skatt

Det skal ikke beregnes utsatt skatt av avsetning til naturskadekapital, av avsetning til garantiordningen eller av reassuranseavsetninger.

 

§ 3-6 skal lyde:

§ 3-6. Ettårige rene risikoforsikringer (livsforsikring)

Livsforsikringer som nevnt i finansforetaksloven § 2-14 annet ledd, skal innregnes og måles i samsvar med forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 3-1.

 

§4-5 post 8.1.3 skal lyde:

8.1.3. Avsetning til naturskadekapital

 

§ 4-5 post 10 skal lyde:

10. Brutto forsikringsforpliktelser

10.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie

10.2 Avsetning for ikke avløpt risiko

10.3 Brutto erstatningsavsetning

Sum brutto forsikringsforpliktelser

 

§ 4-6 bokstav a) skal lyde:

a)    totalresultat for perioden (resultatpost 16), som viser separat de samlede beløp som kan henføres til morselskapets eiere og til minoritetsinteresser,

 

§ 4-11 første ledd annet punktum skal lyde:

Salgskostnadene omfatter direkte henførbare kostnader som lønn og drift av salgskorpset, indirekte kostnader knyttet til markedsføring, og administrasjonskostnader i forbindelse med kjøp av forsikring og utstedelse av forsikringsavtale.

 

§ 4-13 tredje ledd skal lyde:

(3) Verdipapirer som er deponert hos et avgivende foretak eller hos tredjemann og som forblir gjenforsikringsforetakets eiendom, skal bokføres av sistnevnte foretak som eiendeler under den relevante post.

 

§ 4-14 skal lyde:

§ 4-14. Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis – balansepost 7.1.2

Egne aksjer/egenkapitalbevis føres til pålydende verdi.

 

§ 4-15 skal lyde:

§ 4-15. Avsetning til naturskadekapital og avsetning til garantiordningen – balansepostene 8.1.3 og 8.1.4

(1) Med avsetning til naturskadekapital forstås avsetning etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring og forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.

 

(2) Med avsetning til garantiordningen forstås avsetning etter lov 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) kapittel 20.

 

 

§ 4-20 første ledd skal lyde:

(1) Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader eller tap, inngår i denne posten.

 

§ 5-4 fjerde ledd oppheves

 

 

§ 5-8 første ledd skal lyde:

Det skal opplyses om virkningen av endringer i forutsetninger for forsikringsteknisk beregningsgrunnlag som er brukt ved måling av forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av endringer som har vesentlig innvirkning på årsregnskapet.

 

Overskriften i § 5-9 skal lyde:

§ 5-9. Forsikringsforpliktelser

 

§ 5-28 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Aksjer i finansforetak skal uansett spesifiseres.

 

§ 6-3 skal lyde:

§ 6-3. Tilleggsopplysninger

Det skal gis opplysninger om foretakets ansvarlige kapital og størrelsen på foretakets solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 eller senere.

Til toppen