Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "livsforsikringsselskaper" endres til "livsforsikringsforetak":

Forskriftens tittel

§ 1-1 første og annet ledd

§ 1-6

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "skadeforsikringsselskaper" endres til "skadeforsikringsforetak":

§ 1-1 tredje ledd bokstav c) og fjerde ledd bokstav b)

§ 2-4 første ledd

§ 4-7 første ledd bokstav a) og bokstav b)

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "gjenforsikringsselskaper" endres til "gjenforsikringsforetak" og "gjenforsikringsselskapets" endres til "gjenforsikringsforetakets":

§ 3-1 sjette ledd (nytt syvende ledd)

§ 4-5 post 16

§ 4-8 første ledd ny bokstav e) (gjeldende bokstav d))

§ 4-14 tredje ledd

§ 4-20

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "forsikringsselskapet" endres til "forsikringsforetaket", "forsikringsselskapets" endres til "forsikringsforetakets", "forsikringsselskaps" endres til "forsikringsforetaks" og "forsikringsselskaper" endres til "forsikringsforetak":

§ 2-4 første og annet ledd

§ 2-7 annet ledd

Ny § 3-7 (gjeldende § 3-8)

Ny § 3-8 (gjeldende § 3-9)

§ 4-4 post 1.3, ny post 5.2 (gjeldende post 5.3), post 6.6 og post 7.5

§ 4-8 første ledd bokstav d) og e) og annet ledd

§ 4-9 første og annet ledd

§ 4-14 annet ledd

§ 4-20 første og tredje ledd

§ 5-53 første ledd

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "selskap" endres til "foretak", "selskapet" endres til "foretaket", "selskapets" til "foretakets", "selskaper" til "foretak" og "selskapene" til "foretakene":

§ 1-3 første ledd

§ 1-5

§ 1-6

§ 2-1

§ 2-3 første og annet ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 2-7

§ 3-1 nytt annet ledd (gjeldende § 3-3 annet ledd)

Ny § 3-11 annet ledd (gjeldende § 3-12)

§ 4-2 første ledd

§ 4-7 annet ledd

§ 4-12 annet ledd

§ 4-14 første og tredje ledd

§ 4-20 annet og tredje ledd

§ 4-22

§ 4-23 annet ledd

§ 5-3 annet ledd

§ 5-6

§ 5-7

§ 5-9

§ 5-11 første, tredje og fjerde ledd

§ 5-14

§ 5-15

§ 5-17

§ 5-18

§§ 5-20 til 5-25

§ 5-28 første, tredje, sjette, niende og tiende ledd

§ 5-29 første ledd bokstav b) og tredje ledd

§ 5-30 første og annet ledd

§ 5-31

§ 5-35

§ 5-37 tiende ledd

§ 5-42

§ 5-44 første, tredje, fjerde og femte ledd

§ 5-46

§ 5-47

§ 5-58

§ 5-59

§ 6-1

§ 6-3 første og tredje ledd

§ 6-4

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "datterselskap" endres til "datterforetak":

§ 2-4 annet ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 4-7 annet ledd

§ 5-4 annet ledd

§ 5-39 første og fjerde ledd

§ 5-44 fjerde ledd

 

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket "tilknyttet selskap" endres til "tilknyttet foretak" og "tilknyttede selskaper" endres til "tilknyttede foretak":

§ 5-39

§ 5-40

 

§ 1-1 første ledd skal lyde:

(1) Forskriften gjelder for livsforsikringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-13.

 

§ 1-1 tredje ledd bokstav b) skal lyde:

forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak,

 

§ 2-3 første ledd skal lyde:

(1) Dersom foretaket ikke oppfyller gjeldende krav til ansvarlig kapital eller kapitalen for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre foretakets drift.

 

§ 2-4 annet ledd skal lyde:

(2) Hvis forsikringsforetakets morselskap også har datterforetak som følger andre vurderingsregler etter denne forskriften eller har datterforetak som er underlagt forskrift om årsregnskap m.m. for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, skal morselskap i underkonsern likevel utarbeide konsernregnskap.

 

Gjeldende § 3-3 første ledd blir nytt § 3-1 første ledd og skal lyde:

Forsikringskapital og kursreguleringsfond, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-8 og § 3-21, skal innregnes som forsikringsforpliktelse.

 

Gjeldende § 3-3 annet ledd blir nytt § 3-1 annet ledd der annet punktum skal lyde:

Beregningene skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelige til å dekke foretakets totale forsikringsforpliktelser i henhold til forsikringsavtalene, jf. femte ledd.

 

Gjeldende § 3-1 annet til femte ledd blir nye tredje til sjette ledd.

 

Gjeldende § 3-1 sjette ledd blir nytt syvende ledd, der annet punktum skal lyde:

Gjenforsikringsandelen av forsikringsforpliktelser (brutto) omfatter de beløp som foretaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetak i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler.

 

Gjeldende § 3-1 syvende ledd blir nytt åttende ledd.

 

Gjeldende § 3-1 åttende ledd blir nytt niende ledd, der første og annet punktum skal lyde:

Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeovertakelse skal innregnes og måles i samsvar med første og annet ledd. Differansen mellom virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell eiendel i samsvar med IFRS 4.31 annet punktum.

 

§ 3-4 blir ny § 3-3 og skal lyde:

Personforsikringer som ikke er livsforsikring, jf. finansforetaksloven § 2-13 første ledd, skal innregnes og måles i samsvar med forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5.

 

§§ 3-5 til 3-12 blir nye §§ 3-4 til 3-11.

 

Nye § 3-11 første ledd skal lyde:

(1) IFRS kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 3-1 nr. 1 til 3 og § 3-2 nr. 1 og 9.

 

 

§ 4-4 post 1.3 skal lyde:

1.3       Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

 

§ 4-4 post 5.2 oppheves. Gjeldende post 5.3 blir ny post 5.2 og skal lyde:

5.2       Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. til andre forsikringsforetak/pensjonskasser

 

§ 4-4 post 6.1 skal lyde:

6.1       Endring i premiereserve mv.

6.1.1 Endring i premiereserve mv., brutto

6.1.2 – Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven mv.

 

§ 4-4 post 6.4 skal lyde:

6.4       Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

 

§ 4-4 post 7.1, post 7.2 og post 7.3 skal lyde:

7.1       Endring i pensjonskapital mv.

7.2       Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv.

7.3       Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

 

 

 

§ 4-5 post 13 skal lyde:

13.       Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser

13.1 Premiereserve mv.

13.2 Tilleggsavsetninger

13.3 Kursreguleringsfond

13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

13.5 Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten

Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser

 

§ 4-5 post 14 skal lyde:

14.       Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje

14.1 Pensjonskapital mv.

14.2 Tilleggsavsetninger

14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje

 

§ 4-6 bokstav a) skal lyde:

a)         totalresultat for perioden (resultatpost 20), som viser separat de samlede beløp som kan henføres til morselskapets eiere og til minoritetsinteresser,

 

§ 4-8 første ledd bokstav d) skal lyde:

d)        forsikringsforetakets andel av samlet premie ved koassuransevirksomhet, og

 

§ 4-8 første ledd ny bokstav e) skal lyde:

e)         gjenforsikringspremier fra avgivende forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak, etter fradrag av tilbakebetaling eller godskriving av tidligere betalt premie.

 

§ 4-9 overskrift, første og annet ledd skal lyde:

§ 4-9. Flytting av livsforsikringskontrakter – resultatpostene 1.3, 5.2, 6.6 og 7.5.

(1) Resultatpost 1.3 «Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser» omfatter bare den del av de overførte midler som er knyttet til forsikringskontrakten som skal inngå i premiereserven til sikring av forpliktelsene i den nye kontrakten. Overskytende tilleggsavsetninger føres under resultatpostene 6.6 og 7.5.

 

(2) Resultatpost 5.2 «Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonskasser» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

 

§ 4-11 første ledd første punktum skal lyde:

«Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser» omfatter alle beløp som i årsregnskapet skal tilføres forsikringskontraktene eller de berettigede etter forsikringsavtalene av det som er opptjent i regnskapsperioden, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med tilhørende forskrift.

 

§ 4-11 annet ledd første punktum skal lyde:

Med overskudd på avkastningsresultatet (post 8.1) menes tilordning av avkastning i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 første og annet ledd, § 3-16 (jf. § 4-2 i forskrift til loven) og § 3-18.

 

§ 4-11 tredje ledd første punktum skal lyde:

Med risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2) menes overskudd på risikoresultatet fratrukket eventuelle avsetninger til risikoutjevningsfond, jf. lovens § 3-15 og          § 3-18.

 

§ 4-12 første ledd annet punktum skal lyde:

Salgskostnadene omfatter direkte henførbare kostnader som lønn og drift av salgskorpset, indirekte kostnader knyttet til markedsføring, og administrasjonskostnader i forbindelse med kjøp av forsikring og utstedelse av forsikringsavtale.

 

§ 4-14 tredje ledd skal lyde:

(3) Verdipapirer som er deponert hos et avgivende foretak eller hos tredjemann og som forblir gjenforsikringsforetakets eiendom, skal bokføres av sistnevnte foretak som eiendeler under den relevante post.

 

§ 4-15 skal lyde:

§ 4-15. Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis – balansepost 10.1.2

Egne aksjer/egenkapitalbevis føres til pålydende verdi.

 

§ 4-17 skal lyde:

§ 4-17. Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser – balansepost 13

(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond, innskuddsfond og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869. Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.

 

(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.

 

(3) Post 13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

 

§ 4-18 skal lyde:

§ 4-18. Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje – balansepost 14

(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger samt premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869. Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i foretaksloven. Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i innskuddspensjonsloven. Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i tjenestepensjonsloven. Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.

 

(2) Post 14.1 Pensjonskapital mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.

 

(3) Post 14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.

 

§ 4-23 første ledd skal lyde:

(1) Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader eller tap, inngår i denne posten.

 

§ 5-1 annet ledd:

Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskriften § 3-11 som er benyttet.

 

 

§ 5-2 annet ledd annet punktum skal lyde:

Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-44, § 5-50 annet ledd og § 5-53.

 

§ 5-8 første ledd skal lyde:

Det skal opplyses om virkningen av endringer i forutsetninger for forsikringsteknisk beregningsgrunnlag som er brukt ved måling av forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av endringer som har vesentlig innvirkning på årsregnskapet.

 

§ 5-10 skal lyde:

§ 5-10. Forsikringsforpliktelser

Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond, pensjonsreguleringsfond, og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, skal spesifiseres på de hovedbransjer og delbransjer som er angitt i § 5-11 første ledd.

 

§ 5-11 første ledd bokstav b første punktum skal lyde:

De individuelle hovedbransjene skal fordeles på:

-

Overskuddsmodell etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 og § 3-14

-

Modifisert overskuddsmodell   etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-16

-

Overskuddsmodell etter   tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8-1 med tilhørende forskrifter

-

Kontrakter uten rett til andel av overskudd

-

Investeringsvalg.

 

§ 5-11 femte ledd første punktum skal lyde:

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond.

 

§ 5-30 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Aksjer i finansforetak skal uansett spesifiseres.

 

§ 6-3 første ledd skal lyde:

(1) Det skal gis opplysninger om foretakets ansvarlige kapital og størrelsen på foretakets solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 eller senere.

Til toppen