Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. juni 2018 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

I

I forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, gjøres følgende endringer:


§ 3 tredje ledd bokstav b, c og d skal lyde:
b) melkekyr, dersom foretaket har mellom 6 og 50 melkekyr,
c) dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum 16 uker i sone 1–4, og 12 uker i sone 5–7,
d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i utmark i minimum 5 uker.

§ 8 tredje ledd bokstav d skal lyde:
d) Varer omfattet av § 5 omsatt etter 15. oktober.

§ 9 annet ledd skal lyde:
Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 2, § 3 første ledd, annet ledd, tredje ledd bokstav a, b og c samt fjerde ledd, § 4 første, annet og fjerde ledd, § 5, § 6 og § 8 annet og tredje ledd.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2018.

Til toppen