Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forslagene gjelder vilkår for tilskudd for dyr på beite.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 27.04.2018

Vår ref.: 14/536

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forslagene gjelder vilkår for tilskudd for dyr på beite.

Forslaget er en oppfølgning av jordbruksoppgjøret i 2017. Der ble det bestemt at fra og med beitesesongen 2018 skulle vilkår for tilskudd for dyr på beite framgå av forskrift.

Høringsdokumentene er publisert på: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2594966

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Høringsfristen er satt til 27. april 2018 jf. Utredningsinstruksens punkt 1-4.

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                               Henriette Evensen
                                                                                seniorrådgiver 

  • Kommunene
  • Fylkesmennene
  • Landbruksdirektoratet
  • Finansdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og småbrukarlag

Til toppen