Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

§ 3-4 tredje og fjerde ledd skal lyde:
I engangsavgiften som fastsettes etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, gjøres fradrag for det forholdstall som fremkommer ved å sammenholde motorvognens verdi som ny her i landet (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med verdien motorvognen har som brukt. Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser på det norske markedet. Skattedirektoratet fastsetter hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Det kan gjøres sjablongmessige fradrag/tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som vesentlig avviker fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi.

Dersom forholdstallet ikke kan bestemmes ut fra gjeldende prislister, fastsettes forholdstallet særskilt av en egen enhet organisert av Skattedirektoratet. Det samme gjelder i tilfelle dersom det må antas at de verdier som oppgis i prislistene ikke er riktige. Fastsettelsen av forholdstallet etter dette ledd kan ikke påklages.

§ 5-1 femte ledd skal lyde:
Skattedirektoratet kan gi forskrifter om hva som skal anses som endring i avgiftsmessig status og avgiftsmessig grunnlag.

§ 5-4 første punktum skal lyde:
Før motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres, må det søkes om tillatelse fra skattekontoret.

§ 5-5 skal lyde:
§ 5-5. Tillatelse til avgiftsfri endring i avgiftsmessig status
Skattedirektoratet kan når særlige forhold foreligger samtykke i endring av avgiftsmessig status uten at tilleggsavgift blir krevet i forbindelse med reparasjon eller i forbindelse med transport av funksjonshemmede rullestolbrukere.

§ 6-2 skal lyde:
§ 6-2. Avgiftsfritak ved oppbygging av skadd motorvogn
Skattekontoret kan etter søknad frita for avgift ved oppbygging av skadet norskregistrert motorvogn. Fritaket gis på følgende vilkår:
1. Det må attesteres av politi/lensmann eller forsikringsselskap når skaden oppstod, hva skaden består av og dens omfang.
2. Skadd selvbærende karosseri, eventuelt karosseri og ramme som blir utskiftet, må leveres til vraking på offentlig godkjent oppsamlingsplass for bilvrak. Gjenpart av vrakmeldingen skal sendes til skattekontoret sammen med anskaffelsesdokument for det nye karosseri/ramme.
3. Regionvegkontoret skal kontrollere og attestere at den skadde motorvognen teknisk og eksteriørmessig fremstår som identisk type motorvogn (samme merke/modell/byggemønster) som den skadde motorvognen før skade inntrådte.

§ 8-1 skal lyde:
§ 8-1. Registrering av virksomheter
Virksomheter som melder motorvogner til registrering kan søke skattekontoret om å bli registrert som avgiftspliktig virksomhet.

For å oppnå registrering må virksomheten være registrert i Foretaksregisteret. Skattekontoret kan dispensere fra kravet om registrering i Foretaksregisteret når særlige omstendigheter tilsier det.

§ 8-2 skal lyde:
§ 8-2. Adgang til å nekte eller trekke tilbake registrering
Skattekontoret kan nekte eller trekke tilbake registrering dersom:
1. virksomheten, styret eller ledelsen ikke kan anses kredittverdig,
2. virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll, eller har overtrådt regelverket om dette,
3. virksomhetens karakter endres,
4. virksomheten ikke overholder bestemmelsene etter § 8-3 annet ledd til § 8-4,
5. virksomheten ikke lenger kan stille sikkerhet etter § 14-21-1 i skattebetalingsforskriften.

§ 8-3 annet og tredje ledd skal lyde:
Endringer om disse forhold skal meddeles umiddelbart til skattekontoret.

Dersom virksomheten opphører eller stanses i et tidsrom på minst tre måneder, skal det sendes melding om dette til skattekontoret. Det skal også sendes melding ved eventuell gjenopptakelse av virksomheten.

§ 8-4 annet ledd skal lyde:
Dersom spesifikasjonen avviker fra virksomhetens egen oversikt, skal det gis melding om dette til skattekontoret.

§ 8-7 første punktum skal lyde:
Avgiftspliktige virksomheter som ikke er fullt regnskapspliktig etter regnskapsloven, kan av skattekontoret pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftsplikten, herunder dens omfang, for eksempel faktura for innkjøp av råvarer, salgsfaktura, kontrakter og betalingsbilag.

§ 9-2 skal lyde:
§ 9-2. Kontroll
Skattemyndighetene, tollmyndighetene og Statens vegvesen samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere motorvogn (utekontroll) for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt. Ved slik kontroll plikter føreren å:

  1. stanse straks og ellers forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
  2. oppholde seg ved motorvognen til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
  3. vise fram offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen,
  4. kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.

Skattemyndighetene skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:

  1. foreta kontroll av forretningslokaler, verksted o.l. hos den avgiftspliktige og hos enhver som importerer, forhandler, produserer, oppbygger eller statusendrer motorvogner,
  2. kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer, kontrakter og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen i annet ledd gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skattemyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos skattemyndighetene.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.

Skattemyndighetene og tollmyndighetene kan påby motorvogner innkalt til Regionvegkontoret for kontroll av motorvognens registreringsforhold av hensyn til avgiften.

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll tilsvarende så langt de passer.

§ 9-3 skal lyde:
§ 9-3. Utfyllende forskrifter
Skattedirektoratet kan gi forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder om beregning, tilbakebetaling, kontroll mv.

§ 9-4 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.