Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mai 2016 med hjemmel i lov 6 juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 B-5.

I

I forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg gjøres følgende endring:

§ 5 annet ledd skal lyde:

(2) Eigedomsskattepliktige kan påklaga Sentralskattekontoret for storbedrifter si avgjerd etter første leden til Skatteklagenemnda.

II

Endringen under I trer i kraft 1. juli 2016.

Tilhørende lov