Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1

I

I forskrift 10. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer: 

I følgende bestemmelser skal "forsikringsselskaper" endres til "forsikringsforetak":

§ 4-6 post 1.3, ny post 5.2 (gjeldende post 5.3) og post 7.5

§ 4-10 første og annet ledd

 

I følgende bestemmelser skal "selskap" endres til "foretak":

§ 5-17 første ledd

§ 5-18

§ 5-33

§ 5-35 femte ledd

 

I følgende bestemmelser skal "datterselskap" endres til "datterforetak":

§ 5-4 annet ledd

§ 5-26

§ 5-27

 

I følgende bestemmelser skal "tilknyttet selskap" endres til "tilknyttet foretak" og "tilknyttede selskap" endres til "tilknyttede foretak":

Deloverskrift før § 5-26

§ 5-26

§ 5-27

 

§ 1-1 første og annet ledd blir nytt første ledd og skal lyde:

(1) Forskriften gjelder for:

a)      pensjonskasser, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-16,

b)      innskuddspensjonsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-17,

c)      filialer av utenlandske pensjonsforetak.

 

§ 1-1 tredje ledd blir nytt annet ledd

 

§ 2-3 bokstav a) skal lyde:

Dersom pensjonsforetakets solvensmarginkapital ikke oppfyller gjeldende minimumskrav eller for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre pensjonsforetakets drift.

 

§ 3-2 første ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskapital og kursreguleringsfond, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forsikringsforpliktelse.

 

§ 3-2 tredje ledd første punktum skal lyde:

(3) Forsikringsforpliktelsene skal måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med tilhørende forskrift.

 

§ 3-2 fjerde ledd skal lyde:

(4) Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av forsikringsforpliktelser (brutto) omfatter de beløp som pensjonsforetaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetaket i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom det foreligger objektiv informasjon på at en tapshendelse har inntruffet og at tapshendelsen reduserer det beløp som pensjonsforetaket kan forvente å motta fra gjenforsikringsforetaket.

 

§ 4-6 post 1.3 skal lyde:

1.3       Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

 

§ 4-6 post 5.2 oppheves. Gjeldende post 5.3 blir ny post 5.2 og skal lyde:

5.2       Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

 

§ 4-6 post 6.1 skal lyde:

6.1       Endring i premiereserve mv.

6.1.1 Endring i premiereserve mv., brutto

6.1.2 – Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv.

 

§ 4-6 post 6.4 skal lyde:

6.4       Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

 

§ 4-6 post 7.1, post 7.2 og post 7.3 skal lyde:

7.1       Endring i pensjonskapital mv.

7.2       Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv.

7.3       Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. 

 

§ 4-7 post 13 skal lyde:

13.       Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser

13.1 Premiereserve mv.

13.2 Tilleggsavsetninger

13.3 Kursreguleringsfond

13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser 

 

§ 4-7 post 14 skal lyde:

14.       Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje

14.1 Pensjonskapital mv.

14.2 Tilleggsavsetninger

14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje

 

§ 4-11 annet ledd oppheves

 

§ 4-10 overskrift, første og annet ledd skal lyde:

§ 4-10. Flytting av pensjonsordninger mv. - resultatpostene 1.3, 5.2, 6.5 og 7.5

(1) Resultatpost 1.3 «Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak» omfatter bare den del av de overførte midler som er knyttet til forsikringskontrakten som skal inngå i premiereserven til sikring av forpliktelsene i den nye kontrakten. Overskytende tilleggsavsetninger utover det som medgår til å sikre forsikringsforpliktelsene, føres under resultatpostene 6.5 og 7.5. Overført premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes
overskuddsfond, som ikke benyttes til å dekke premiereserve, skal balanseføres.

 

(2) Resultatpost 5.2 «Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

 

§ 4-15 skal lyde:

§ 4-15. Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser - balansepost 13

(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869. Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.

 

(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.

 

(3) Post 13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

 

§ 4-16 skal lyde:

§ 4-16. Forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje - balansepost 14

(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond og innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869. Pensjonistenes overskuddsfond forstås på samme måte som tilsvarende begrep i foretakspensjonsloven. Pensjonskapital forstås på samme måte som tilsvarende begrep i innskuddspensjonsloven. Pensjonsbeholdning, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond forstås på samme måte som tilsvarende begreper i tjenestepensjonsloven. Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.

 

(2) Post 14.1 Pensjonskapital mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.

 

(3) Post 14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.

 

§ 5-9 første ledd innledning skal lyde:

(1) Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, skal spesifiseres på følgende hovedbransjer (a) og delbransjer (b):

 

§ 5-9 første ledd bokstav b skal lyde:

b.   Delbransjer, de kollektive pensjonsforsikringsbransjene skal fordeles på:

-         Foretakspensjonsordninger uten investeringsvalg

-         Foretakspensjonsordninger med investeringsvalg

-          Fripoliser

-         Tjenestepensjonsordninger

-         Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) uten investeringsvalg

-         Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) med investeringsvalg

 

§ 5-10 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond.

 

§ 5-17 første ledd tredje punktum skal lyde:

Aksjer i finansforetak skal uansett spesifiseres.

 

Overskrift i § 5-37 skal lyde:

§ 5-37. Solvensmargin

 

§ 5-37 første til tredje ledd oppheves. Fjerde ledd blir nytt første ledd og skal lyde:

(1) Det skal opplyses om pensjonskassens solvensmargin, herunder minstekravet til solvensmargin, solvensmarginkapitalen og solvensmarginkapitalens sammensetning. § 4-3 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

 

§ 6-1 annet ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskapital og kursreguleringsfond, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forpliktelse.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 eller senere.

Til toppen