Forskrift om endring av forskrift 2015-12-11-1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane

Fastsett ved kgl.res. 15. november 2019 med heimel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 16. Fremma av Landbruks- og matdepartementet.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov