Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-4 fjerde ledd annet punktum.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 11-4 –8 skal lyde:

11-4-8. Renter ved refusjon av engangsavgift ved utførsel av leiede-, leasede- og lånte motorvogner

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon av engangsavgift etter §§ 7-1 til 7-4 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner, ved utførsel av leide og leasede motorvogner som er eller har vært registrert i Norge og som har vært benyttet i Norge i et avgrenset tidsrom på bakgrunn av en tidsbegrenset leie- eller leasingkontrakt. Dette gjelder også motorvogner som er lånt fra personer eller foretak hjemmehørende utenfor Norge og som tilbakeføres til utlåneren etter endt bruksperiode.

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon av engangsavgift etter § 7-9 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019.