Forskrift om endring av forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. mars 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 999/2001 med senere endringer).

I

I forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer gjøres følgende endringer:

§ 23 annet ledd skal lyde:

§ 23. Skrapesjuke hos småfe

 

Etter gjennomføring av påbudte bekjempelsestiltak skal alle rom hvor småfe har vært stallet opp stå tomme i minst 3 år.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov