Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 27. juni 2002 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 80/217/EØF, direktiv 85/511/EØF, direktiv 92/35/EØF, direktiv 92/40/EØF, direktiv 92/66/EØF, direktiv 92/119/EØF, vedtak 94/381/EF (endret ved vedtak 95/60/EF og vedtak 1999/129/EF), vedtak 98/272/EF (endret ved vedtak 2000/374/EF), vedtak 2000/764/EF og forordning (EF) nr. 999/2001 med senere endringer).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 26 mars 2003 nr. 416, 17 juli 2003 nr. 964, 9 jan 2004 nr. 114, 24 mars 2004 nr. 593, 8 mars 2005 nr. 223, 6 juni 2006 nr. 635, 17 nov 2006 nr. 1288, 29 mars 2007 nr. 511, 16 juli 2010 nr. 1127, 23 juli 2012 nr. 761, 19 des 2014 nr. 1840.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov