Forskrift om endring av forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. juni 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer gjøres følgende endringer:

§ 11

Ny tittel:
Varslingsplikt som ledd i overvåkning

Endret første ledd:
Som ledd i overvåkningen av TSE hos storfe, hjort og småfe skal:

1) dyreholder, praktiserende veterinær, dyretransportør eller annen som har ansvar for dyrene snarest varsle det lokale Mattilsynet eller når det gjelder punkt b; den det lokale Mattilsynet har inngått avtale om prøvetaking med, om:

  1. levende, avlivede eller døde storfe, hjort eller småfe som viser eller har vist nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelser eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden som følge av forstyrrelser i sentralnervesystemet. Varslingsplikten gjelder ikke når kliniske undersøkelser, reaksjon på behandling, undersøkelser etter slakting eller laboratorieanalyser før eller etter slakting tilsier at TSE kan utelukkes som årsak
  2. storfe eldre enn 24 måneder, hjort eldre enn 12 måneder og småfe eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frembrutte permanente fortenner, som har dødd eller blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke dyr som har blitt avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klauvsjuke, eller blitt slaktet for humant konsum.

2) dyreholder varsle slakteriet senest tre arbeidsdager før storfe, hjort og småfe som er innført fra utlandet, sendes til slakteri. Det skal opplyses om hvilket land dyrene er innført fra og hvordan dyrene er merket.

3) slakteriet på forhånd ha underrettet tilsynsveterinæren om slakting av dyr nevnt i nr. 2.

Tredje ledd skal lyde:
Som ledd i overvåkningen av paratuberkulose hos storfe skal dyreholder eller praktiserende veterinær i besetningen varsle det lokale Mattilsynet hvis storfe eldre enn 3 år magrer av og får langvarig eller gjentatt diaré, enten som eneste kliniske tegn eller i kombinasjon med nedsatt melkeproduksjon. Som ledd i overvåkningen av paratuberkulose hos småfe skal dyreholder eller praktiserende veterinær i besetningen varsle det lokale Mattilsynet hvis småfe eldre enn 2 år gradvis magrer av, enten som eneste kliniske tegn eller i kombinasjon med økt ullavfall og pastøs avføring.

Varslingsplikten gjelder ikke hvis det foreligger diagnose som tilsier at paratuberkulose med rimelig sannsynlighet kan utelukkes som årsak.

§ 12

Ny tittel:
Klassifisering av besetninger ved overvåkning av overførbare spongiforme encefalopatier hos småfe.

Endret første ledd:
Avhengig av hvor lenge besetningen har vært omfattet av overvåkningsprogrammet for skrapesjuke nevnt i § 8 uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist, tilhører besetninger med småfe en av følgende klasser:

  1. Klasse 1: Besetningen har ikke vært overvåket for overførbare spongiforme encefalopatier eller har bare vært overvåket i en kortere periode enn 2 år uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.
  2. Klasse 2: Besetningen har vært overvåket for overførbare spongiforme encefalopatier i 2 år uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98,er påvist.
  3. Klasse 3: Besetningen har vært overvåket for overførbare spongiforme encefalopatier i 4år uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.
  4. Klasse 4: Besetningen har vært overvåket for overførbare spongiforme encefalopatier i 6 år uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.
  5. Klasse 5: Besetningen har vært overvåket for overførbare spongiforme encefalopatier i 8,5 år eller mer uten at overførbare spongiforme encefalopatier, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist. I tilegg må det dokumenteres at varslingsplikten i henhold til § 11 første ledd punkt b, er oppfylt.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov