Forskrift om endring i forskrift av 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. november 2006 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd.

I

I forksrift av 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer gjøres følgende endringer:

§ 8 første ledd nummer 8 skal lyde:

8) aviær rhinotrakeitt (ART) hos kalkuner, perlehøns, fasaner og strutsefugler.

II

Forskriften her trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov