Forskrift om endring av forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruksdepartementet 17. juli 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3, 5 og 7.

I

I forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer gjøres følgende endring:

§ 9 oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2003.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov