Forskrift om endring av forskrift 27.06.2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26.03.2003 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3 og 5.

I forskrift 27.06.2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer gjøres følgende endringer:

§ 8 første ledd skal lyde:

Statens dyrehelsetilsyn utarbeider og gjennomfører programmer for overvåkning av:

 1. paratuberkulose og bovin virusdiare (BVD) hos storfe
 2. skrapesjuke hos sau og geit
 3. mædi hos sau
 4. porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS), svineinfluensa og smittsom gastroenteritt/transmissible gastroenteritis (TGE) hos svin
 5. paratuberkulose hos lama
 6. tuberkulose hos hjort
 7. infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns, kalkuner, rapphøns, fasaner, vaktler og perlehøns
 8. aviær rhinotrakeitt (ART) hos høns, kalkuner, perlehøns, fasaner og strutsefugler

§ 8 femte ledd skal lyde:

Isolasjonsperioden skal vare inntil dyrenes smittestatus er undersøkt og funnet tilfredsstillende, men likevel ikke lenger enn 6 måneder for storfe og lama, 2 år for sau og geit, 2 måneder for svin og hjort, og 14 uker for høns, kalkuner, rapphøns, vaktler, fasaner, perlehøns og strutsefugler. Isolasjonsperioden for storfe og lama skal likevel vare til dyrene er minst 2 ^2 år gamle.

§ 11 skal lyde:

§ 11 Varslingsplikt som ledd i overvåkning av sjukdommer hos storfe og småfe

Som ledd i overvåkningen av BSE hos storfe og skrapesjuke hos småfe skal:

 1. dyreholder, praktiserende veterinær, dyretransportør eller annen som har ansvar for dyrene snarest varsle Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren om:
  1. levende, avlivede eller døde storfe og småfe som viser eller har vist nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelser eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden som følge av forstyrrelser i sentralnervesystemet. Varslingsplikten gjelder ikke når kliniske undersøkelser, reaksjon på behandling, undersøkelser etter slakting eller laboratorieanalyser før eller etter slakting tilsier at BSE henholdsvis skrapesjuke kan utelukkes som årsak.
  2. storfe eldre enn 24 måneder og småfe eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frembrutte permanente fortenner, som har dødd eller blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke dyr som har blitt avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klauvsjuke, eller blitt slaktet for humant konsum.
 2. dyreholder varsle slakteriet senest 3 arbeidsdager før storfe og småfe som er innført fra utlandet, samt storfe som er avkom etter innførte kyr/kviger, sendes til slakteri. Det skal opplyses om hvilket land dyrene henholdsvis mødrene er innført fra og hvordan dyrene er merket.
 3. slakteriet på forhånd ha underrettet tilsynsveterinæren om slakting av dyr nevnt i nr. 2.

Som ledd i overvåkningen av brucellose hos storfe skal dyreholder eller praktiserende veterinær i besetningen varsle Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren hvis det innenfor en 12 måneders periode er mer enn to dyr som aborterer fra og med femte drektighetsmåned og fram til 14 dager før forventet kalving. Varslingsplikten gjelder ikke hvis det foreligger diagnose som tilsier at brucellose kan utelukkes som årsak.

Som ledd i overvåkningen av paratuberkulose hos storfe skal dyreholder eller praktiserende veterinær i besetningen varsle Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren hvis storfe eldre enn 3 år magrer av og får langvarig eller gjentatt diaré, enten som eneste kliniske tegn eller i kombinasjon med nedsatt melkeproduksjon. Varslingsplikten gjelder ikke hvis det foreligger diagnose som tilsier at paratuberkulose kan utelukkes som årsak.

§ 16 første ledd skal lyde:

Samtransport av småfe fra besetninger i flere fylker og/eller forskjellige soner fastsatt etter § 13 og/eller som i henhold til § 12 tilhører forskjellige klasser er kun tillatt:

 1. ved transport til slakteri
 2. dersom transportmiddelet har skillevegg som hindrer fysisk kontakt mellom dyr fra de ulike besetningene

§ 30 skal lyde:

Bestemmelsene om straff i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) § 19 kommer til anvendelse ved overtredelse av denne forskrift.

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov