Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer og andre forskrifter om dyrehelse

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 26. april 2018 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 8, § 12, § 13, § 14, § 15, § 19, § 29 og § 33, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17, § 18 og § 24.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 92/118/EØF, direktiv 2001/82/EF og direktiv 2003/85/EF).Forskriftens § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 26 er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov