Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2023 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-8 fjerde ledd og § 11-19 syvende ledd.

I

I forskrift av 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapir­forskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 11-9 skal lyde:

§ 11-9. Intradag volatilitetsmekanisme for energirelaterte varederivater

(1) Handelsplasser der det handles energirelaterte varederivater, skal etablere en intradag volatilitetsmekanisme for hvert enkelt energirelatert varederivat som handles på handelsplassen. Med energirelaterte varederivater menes varederivater som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-4 åttende ledd som handles på en handelsplass, der underliggende er elektrisitet eller gass, og hvis forfall ikke overstiger 12 måneder.

(2) Mekanismen nevnt i første ledd skal fastsette en øvre og nedre prisgrense for ordre som kan utføres i energirelaterte varederivater. Handelsplassene skal sørge for at mekanismen hindrer uforholdsmessig store prisbevegelser i energirelaterte varederivater innenfor en handelsdag. Handelsplassene skal også påse at mekanismen ikke hindrer fastsettelsen av pålitelige sluttkurser.

(3) For hvert enkelt energirelatert varederivat som handles på handelsplassen, skal handelsplassen etablere en beregningsmetode for å kalkulere øvre og nedre prisgrense i forhold til en referansepris. Den første referanseprisen for dagen skal være lik prisen som bestemmes ved åpningen av den relevante handelsperioden. De påfølgende referanseprisene skal være den siste markedsprisen som observeres med regelmessige intervaller. Dersom det oppstår en stans i handelen i løpet av handelsdagen, skal den første referanseprisen etter stansen være åpningsprisen for den gjenopptatte handelen.

(4) Prisgrensene skal uttrykkes enten ved å angi en absolutt verdi eller et prosentvis avvik fra referanseprisen. Handelsplassene skal tilpasse denne beregningsmetoden til særtrekkene ved hvert energirelaterte varederivat, likviditetsprofilen til markedet for et slikt derivat og dets volatilitetsprofil. Handelsplassen skal uten ugrunnet opphold informere Finanstilsynet om beregningsmetoden.

(5) Handelsplassene skal fornye prisgrensene med regelmessige intervaller i handelsplassens åpningstid, basert på den gjeldende referanseprisen.

(6) Handelsplassene skal uten ugrunnet opphold offentliggjøre egenskapene ved mekanismen de har etablert etter paragrafen her, også hver gang handelsplassen gjør endringer i mekanismen.

(7) Handelsplassene skal etablere mekanismen ved enten å integrere den i eksisterende automatiske handelssperrer som er etablert i henhold til verdipapirhandelloven, eller som en ekstra mekanisme.

(8) Når en handelsplass planlegger å endre beregningsmetoden for prisgrensene som gjelder for et bestemt energirelatert varederivat, skal den uten ugrunnet opphold informere Finanstilsynet om de planlagte endringene.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.