Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om clearingplikt

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. april 2019 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 17-1 annet ledd.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bcp (forordning (EU) 2019/565)

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:

§ 16-1 åttende ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bcp (forordning (EU) 2019/565 om endring av forordning (EU) 2015/2205, forordning (EU) 2016/592 og forordning (EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft 13. april 2019.