Forskrift om endring av forskrift 30. november 2005 om merking, registrering og rapportering av småfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. august 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om mattproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 11, 15 og 33 jf. delegeringsvedtrak 19. desember 2003 nr. 1790 jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel I (forordning(EF) nr. 21/2004).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov